بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس

نویسندگان

رضا پور قاسم

مصباح بابالار

چکیده

این تحقیق یک دوره دو ساله در سالهای 1372-1373در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران برروی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه m9 در سال 1353 انجام شده است . بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی با دو تیمار (a1=درختانی که در سال اول آزمایش بارور بودند و a2= درختانی که در سال اول آزمایش سال آور بودند) درسه تکرار اجراء شد. هنگامیکه میوه ها بطور متوسط به قطری حدود 5/3 میلی متر رسیدند. مقدار اتیلن‘ دینامیک رشد و ریزش میوه در هر هفته تا زمان برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد منحنی دینامیک رشد یک منحنی سیگمونید مضاعف می باشد. زیرا یک توقف در رشد در مرحله دوم (بین رشد مرحله اول و رشد مرحله دوم) اتفاق می افتد. همچنین طبق دینامیک ریزش ‘ گسترش اصلی ریزش میوه در رقم گلدن دلیشز در سی و پنج روزاول بعد ازمرحله گلدهی کامل است . مشاهدات بیانگر آن است که چند روز قبل از ریزش ‘ غلظت هورمون اتیلن و دینامیک رشد میوه به ترتیب افزایش وکاهش می یابد. بنابراین ممکن است بتوان با استفاده از کاهش منحنی دینامیک رشدکه تقریبا همزمان با افزایش مقادیر اتیلن روی می دهد ریزش میوه را پیش بینی کرد. برا ساس مقایسه مقادیر اتیلن در درختان بارور و سال آور در زمان انگیزش گل چنین می نماید که سطوج بالای اتیلن مانع از انگیزش گل در درختان بارور در سال بعد می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغیییرات مقادیر اتیلن درزمان برداشت وضمن نگهداری در انبار در میوه سیب رقم گلدن دلیشز

این تحقیق طی یک دوره دو ساله در سالهای 1373-1372 در باغ تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه M9 انجام شده است. این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی با پنج تیمارکه شامل تاریخ های برداشت بوده درسه تکرار اجراء شد . درهر تاریخ برداشت ونیز طی دوره نگهداری در انبار هر 45 روز یکبار تعداد 15 عدد میوه از هرتکرار مورد آز...

متن کامل

اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی ب...

متن کامل

تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

بسته‌بندی یکی از مراحل اصلی در فرآیندهای غذایی است که با کنترل فاکتورهای مؤثر بر کیفیت،‌عمر انبارمانی محصول را بالا می‌برد. لذا بهینه‌سازی فاکتورهای مؤثر در بسته‌بندی سیب گلدن دلیشس موضوعی مهم در انبارداری و صادرات این محصول می‌‌باشد. در این مطالعه تأثیر دماهای مختلف ( 1و6و10 درجه سانتیگراد) بر شدت تنفس سیب با سنجش گاز 2CO انجام گرفت و اثر سه نوع بسته‌بندی (چوبی، پوششهای سلوفانی و پلی‌اتیلنی)...

متن کامل

اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی ب...

متن کامل

نقش گرمادهی ، کلرید کلسیم و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انباری و سفتی گوشت میوه سیب گلدن دلیشس

‘Golden Delicious’ apples were vacuum infiltrated (250 mm Hg) with 0, 4, and 6% solutions of CaCl2 followed by heat treatment for 0, 48 and 72 hours at 38oC. Treated fruits were stored at 0oC with RH of 85-90% for 2.5 and 5 months, followed by one week of storage at 20C. The results showed that fruits treated with 4 and 6% of CaCl2 significantly increased calcium content of fruits after 2.5 an...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 3

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023