همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (triticum aestivum l.)

نویسندگان

عبدالحمید رضائی

بهجت اله منزوی کرباسی راوری

چکیده

از تجزیه های واریانسی وکوواریانسی برای تعیین ضرائب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی بین درصد پروتئین دانه‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین وشاخص برداشت ازت در 36 ژنوتیپ گندم (متشکل از 8 واحد و 28 دورگ f1 حاصل ازتلاقی آنها) استفاده شد. ژنوتیپها در گلخانه و به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار ارزیابی شدند. کلیه ضرائب همبستگی بجز همبستگی های درصد پروتئین دانه با سایر صفات مثبت و از نظر آماری معنی دار بودند. طبق نتایج حاصل به نظر می رسد که می توان از طریق انتخاب برای عملکرد پروتئین دانه و شاخص برداشت ازت که نوعی شاخص تلقی می گردند برای افزایش پروتئین در گندم استفاده نمود. انتخاب برا ی عملکرد پروتئین دانه و شاخص برداشت ازت به ترتیب از طریق افزایش عملکرد وبهبود راندمان تخصیص ازت بین دانه و کاه منجربه بهبود وضعیت پروتئین می شوند. بنابراین می توان از این دو صفت به عنوان نوعی شاخص انتخاب در برنامه های به نژادی استفاده نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.)

از تجزیه های واریانسی وکوواریانسی برای تعیین ضرائب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی بین درصد پروتئین دانه‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین وشاخص برداشت ازت در 36 ژنوتیپ گندم (متشکل از 8 واحد و 28 دورگ F1 حاصل ازتلاقی آنها) استفاده شد. ژنوتیپها در گلخانه و به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار ارزیابی شدند. کلیه ضرائب همبستگی بجز همبستگی های درصد پروتئین دانه با سایر صفات مثبت و از نظر آماری معنی دار بودن...

متن کامل

تنوع ژنتیکی، قابلیت توارث و ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی عملکرد دانه، اجزاء آن و برخی صفات مورفو ـ فیزیولوژیک در گندم نان (Triticum aestivum L.)

ایــن پــژوهش در سال زراعـی77-1376 در دو مزرعه در باجگاه و کوشکک استان فارس انجام گرفت. در هر مزرعه 25 ژنوتیپ گندم در قالب طــرح بلــوک‌های کامل تصادفی کشت شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات مختلف ظاهری وفیزیولوژیکی در پنج مرحله نمــونه‌برداری انــدازه‌‌گیری شد. نمونه‌‌برداری‌ها در مراحل پنجه زنی(S1)، رشد طولی ساقه(S2)، ظهور سنبله وگلدهی (S3)، خمیری شدن دانه(S4) و رسیـدن کامل دانه(S5) انجام شد....

متن کامل

مقایسه عملکرد دانه، کارایی مصرف نیتروژن و درصد پروتئین دانه برخی از ارقام قدیم و جدید گندم (Triticum aestivum L.)

نیتروژن از عناصر غذایی مهم در تغذیه گندم محسوب شده و نقش کلیدی در رسیدن به پتانسیل عملکرد ایفا می‎کند. بنابراین تولید ارقامی با غلظت پروتئین و عملکرد دانة بالا اهمیت دارد. به منظور بررسی کارآیی جذب، بهره‎وری، و مصرف نیتروژن و تعیین ارتباط این عوامل با پروتئین و عملکرد دانه، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در مزرعه تحقیقاتی واقع در 5 کیلومتری مرکز تحقیقات کشاورزی اراک اجرا شد. در این آزمایش 6 رق...

متن کامل

تنوع ژنتیکی، قابلیت توارث و ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی عملکرد دانه، اجزاء آن و برخی صفات مورفو ـ فیزیولوژیک در گندم نان (triticum aestivum l.)

ایــن پــژوهش در سال زراعـی77-1376 در دو مزرعه در باجگاه و کوشکک استان فارس انجام گرفت. در هر مزرعه 25 ژنوتیپ گندم در قالب طــرح بلــوک های کامل تصادفی کشت شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات مختلف ظاهری وفیزیولوژیکی در پنج مرحله نمــونه برداری انــدازه گیری شد. نمونه برداری ها در مراحل پنجه زنی(s1)، رشد طولی ساقه(s2)، ظهور سنبله وگلدهی (s3)، خمیری شدن دانه(s4) و رسیـدن کامل دانه(s5) انجام شد. پس...

متن کامل

کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.›

یکی از مؤثرترین روش های انتخاب غیر مستقیم جهت افزایش عملکرد دانه استفاده از شاخص های انتخاب می باشد. پژوهشی در سال زراعی 77-1376 دردو مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه وکوشکک انجام گرفت . درهر مزرعه 25 رقم گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت ومورد ارزیابی قرار گرفت.41 صفت در 5 مرحله نمونه برداری اندازه گیری شد. نمونه برداری ها درمراحل پنجه زنی ‹SI›، ر...

متن کامل

بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(Triticum aestivum L.)

به منظور بر آورد قابلیتهای ترکیب پذیری عمومی وخصوصی و وارثت پذیری درصد پروتئین دانه ‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین دانه وشاخص برداشت ازت در گندم پاییزه از تلاقیهای دی آلل بین 8 والد استفاده شد. والدها ونتایج F1 به صورت طرح کاملاتصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. آمار حاصل به روشهای هالور و میراندا ومدل 1 روش 4 گریفینگ تجزیه و تحلیل گردید. تفاوت بین والدها برای کلیه صفات و بی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 3و4

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021