بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش mist

نویسندگان

علیرضا طلایی

محمد مهدی ضرابی

چکیده

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه دار شده رقم زرد محلی که در گلخانه مه پاش در چهار بستر متفاوت انتخابی خاک سنگین (a1) ونیمه سنگین (a2) ومتوسط (a3) وسبک (a4) که با سم کاپتان با دو نسبت مختلف ضدعفونی شده بودند کشت شدند. در طول آزمایش میزان رشد ریشه در مراحل مختلف با تراکم های کم ومتوسط و زیاد در دو فصل بهارو پاییز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دادکه بسترهای نیمه سنگین (a2) ومتوسط (a3) با کمترین تلفات توأم بوده است وهمینطور روشن شد که عدم ضدعفونی ‘ بمقدار قابل توجهی سبب از بین رفتن نهالهای جوان زیتون در انواع بسترهای تهیه شده گردید وسم کاپتان دو درهزار در جلوگیری از بین رفتن قلمه های ریشه دار شده بسیار نقش دارد و نهایتا اینکه هر چه میزان تراکم ریشه قلمه های انتقال یافته بیشتر باشد بهمان نسبت درصد تلفات کمتر خواهد بود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه د...

متن کامل

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100،...

متن کامل

بررسی روش های ریشه زائی قلمه های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی

با توجه به لزوم تولید نهال های زیتون ریشه دار در حد کلان برای تامین نیاز کشور به توسعه سریع باغهای زیتون از ارقام اصلاح شده آزمایش بکارگیری روش ازدیاد از شاخه های نیمه خشبی زیتون مورد توجه قرار گرفت . این تحقیق به منظور بررسی نحوه ریشه دار نمودن قلمه های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی (سویلانا، کلوناویس و مانزانیلا) انجام گردیده که سه عامل واریته، غلظتهای مختلف هورمون (tba) و شکاف دهی قاع...

15 صفحه اول

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100،...

متن کامل

تاثیر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای برخی از ارقام انگور

بمنظور بررسی عکس العمل ریشه زایی ارقام در تاریخهای مختلف قلمه گیری ‘ آزمایشهایی به مدت دو سال (1371-1372) روی سه رقم انگور به نامهای حسینی ‘ انگور سفید بیدانه و صاحبی انجام گرفت. در این آزمایشها با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ‘ ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای تهیه شده ا زارقام مورد آزمایش مورد مطالعه قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند. که در تاریخهای مختلف قلمه گیری‘ بین می...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023