بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

نویسندگان

عبدالهادی حسین زاده

فرزاد جاوید فر

بهمن یزدی صمدی

علیرضا طالعی

چکیده

بمنظور مطالعه اثرات سه عامل ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه در پتانسیل پینه زایی و باززایی یونجه (medicago sativa l) تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل (2*3*10) بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1375 دردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت . دوزیر نمونه لپه و زیر لپه از هر کدام از ارقام در سه محیط کشت طبق سه دستور العمل بینگهام و همکاران (1) ‘ واکروساتو(17) و میجر و براون (10)کشت و صفات حجم پینه ‘ درصد جنین زایی سوماتیکی و فراوانی جنین زایی اندازه گیری شدند. حجم پینه تولید شده در تمام تیمارها متاثر از اثرات مستقل و متقابل ژنوتیپ ‘ ریز نمونه و محیط کشت بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین حجم پینه در رقم شیرازی از ریز نمونه لپه در محیط کشت msh وکمترین حجم پینه در رقم مانوپا از ریز نمونه زیر لپه در محیط کشت mms حاصل گردید. بطورکلی پینه زایی از ریز نمونه لپه بهتر از ریز نمونه ریز لپه بود. نتایج آزمایشات باززایی نشان دادکه باززایی فقط از طریق دستورالعمل واکر و ساتو صورت پذیرفت ومضافا باززایی بطریقه جنین زایی سوماتیکی بوده و نبین ژنوتیپها ‘ ریز نمونه ها و اثرمتقابل آنها اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت . درصد جنین زایی بین 0 تا 20 درصد متغییر بود و بیشترین درصد جنین زایی‘ در رقم کریساری از ریز نمونه هیپوکوتیل و نیز در رقم مهاجران از ریز نمونه لپه حاصل گردید. چهار رقم کریساری‘ سمیرچنکایا‘ همدانی و مانوپا‘ از ریز نمونه زیر لپه و دورقم مهاجران و سمیر چناکایا از ریز نمونه لپه باززایی گردیدند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

بمنظور مطالعه اثرات سه عامل ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه در پتانسیل پینه زایی و باززایی یونجه (Medicago sativa L) تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل (2*3*10) بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1375 دردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت . دوزیر نمونه لپه و زیر لپه از هر کدام از ارقام در سه محیط کشت طبق سه دستور العمل بینگهام و همکاران (1) ‘ واکروساتو(17) و میجر و براون (10)کشت و صفات حج...

متن کامل

بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

به منظور دستیابی به روش مناسب القای پینه زایی وبازاریابی در نیشکر،اثر سه فاکتور ژئوتیپ،محیط کشت وریز نمونه در ارقام تجاری نیشکر ایران saccharum officinarum در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش اول جهت مطالعه پینه زایی ،ریز نمونه های برگ جوان ومریستم انتهایی از سه رقم نیشکر به نام های 103-cp48،614-cp57،nco310 در جهار مح...

متن کامل

بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

به منظور دستیابی به روش مناسب القای پینه زایی وبازاریابی در نیشکر،اثر سه فاکتور ژئوتیپ،محیط کشت وریز نمونه در ارقام تجاری نیشکر ایران saccharum officinarum در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش اول جهت مطالعه پینه زایی ،ریز نمونه های برگ جوان ومریستم انتهایی از سه رقم نیشکر به نام های 103-cp48،614-cp57،nco310 در جهار مح...

متن کامل

بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

جهت بررسی پینه زایی و باز زایی در ده ژنوتیپ کلزا ریز نمونه زیر لپه حاصل از گیاهچه های (دانه رست های) 6 روزه در محیط کشت MS همرا با 2 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA کشت گردید.ژئوتبپ Syn1 سریعتر از بقیه ژنوتیپ ها شروع به پنیه زایی کرد و بالاترین میزان پنیه زایی در ژنوتیپ PF7045/91 مشاهده گردید.پنیه های ژنوتیپ های Okapi , Colvert بزرگتر از بقیه بودند.واکشت قطعاتی از پینه های حاصل پ...

متن کامل

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

اثرات پیش تیمار سرمایی و گرمایی روی غنچه ها و بساکهای کشت شده در4 لاین گوجه فرنگی و 6 هیبرید حاصل از آنها در سه محیط کشت، مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمارهای دمایی شامل پیش تیمار سرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت و ?C10 بمدت 10 روز)، پیش تیمار گرمایی (?C35 بمدت 4 روز) و ترکیب پیش تیمار سرمایی و گرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت سپس ?C35 بمدت 4 روز و تیمار دیگر ?C35 بمدت 4 روز سپس ?C4 بمدت 48 ساعت) بودند. کشتهای ...

متن کامل

بررسی تأثیر نوع ریز نمونه و هورمون برکالوس زایی و باززایی زعفران (.Crocus sativus L)

زعفران (.Crocus sativus L) یکی از گیاهان دارویی است که دارای مواد مغذی و دارویی می‌باشد. کشت‌بافت زعفران می‌تواند عملکرد کمی و کیفی این محصول را ارتقا داده و درآمدزایی کشاورزان و صادرات آن را افزایش دهد. در این مطالعه 36 نوع ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تاریکی و 9 ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تیمار سرمایی 4‌ درجه سانتی‌گراد با استفاده از ریزنمونه‌های متفاوت (بنه، برگ، بخش انتهایی برگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023