مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی

نویسندگان

ثریا آذرنیا

محمدرضا احسانی

سید احمد میرهادی

چکیده

در این تحقیق بمنظور دست یابی به زمان رسیدن کوتاهتر پنیر سفید آب –نمکی ایرانی از فرایند شوک حرارتی میکروارگانیزهها استفاده شد. باکتریهای لاکتیک ‘ استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بلگاریکوس تحت این فرایند قرار گرفتند. بررسی ph مطلوب فعالیت باکتریهای مزبور در طی دوره انکوباسیون نشان داد که phمطلوب فعالیت لاکتوباسیلوس بلگاریکوس کمتر از استرپتوکوکوس ترموفیلوس می باشد. شمارش جمعیت باکتریهای مورد نظر در طی مدت انکوباسیون ما را به لزوم تنظیم دائمی ph بمنظور کوتاه کردن زمان تجدید نسل‘ افزایش ضریب رشد و بالا بردن بهره وکارایی مایه کشت تولید شده هدایت نمود. نتیجه حاصل ازبررسی بهترین درجه حرارت وزمان شوک حرارتی نشان داد که شرایط بهینه برای دست یابی به بیشترین تاخیر در تولید اسید لاکتیک و کمترین آسیب در فعالیت پروتئولیتیکی باکتریهای مورد نظر دمای cْ 60 وزمان 10 ثانیه می باشد. نتایج حاصل از بررسیهای مربوط به تسریع پروتئولیز که با اندازه گیری ازت غیر پروتئینی ارزیابی شد. نشان داد که در کاربرد مایه کشت استفاده از مخلوط 2 درصد سوسپانسیون باکتریهای حرارت دیده به همراه یک درصد مایه کشت فعال ازهمان باکتریها مفید تر است. این بررسیها نشان داد که بعد از 20 روز نگهداری پنیرها د رآب نمک یازده درصد‘ میزان ازت غیر پروتئینی در نمونه ای که از باکتریهای حرارت دیده در تهیه آن استفاده شد. با این میزان بعد از 60 روز در نمونه شاهد برابری می کند. اندازه گیری تغییرات ph وماده خشک دونمونه فوق اختلاف معنی داری رانشان نداد. (05/0>p) اما مقایسه ویژگیهای چشایی دونمونه پنیر نشان داد که از این لحاظ اختلاف معنی داری وجود دارد. (01/0>p)

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

در این تحقیق درجه حرارت نگهداری بر تحولات دوران رسیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر درجه حرارتهای 11 و 17 درجه سانتیگراد بر روی تغییرات ویژگیهای لخته در طی نگهداری آن در آب نمک 11 درصد بمدت 60 روز ارزیابی شد. نتایج حاصله بیانگر افزایش شدید میزان ازت غیر پروتئینی و ازت محلول درنمونه های نگهداری نشان دهنده کاهش حدود 13 درصد وزن پنیر در پایان دوره نگهداری در دمای 17 درجه سا...

متن کامل

تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

در این تحقیق درجه حرارت نگهداری بر تحولات دوران رسیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر درجه حرارتهای 11 و 17 درجه سانتیگراد بر روی تغییرات ویژگیهای لخته در طی نگهداری آن در آب نمک 11 درصد بمدت 60 روز ارزیابی شد. نتایج حاصله بیانگر افزایش شدید میزان ازت غیر پروتئینی و ازت محلول درنمونه های نگهداری نشان دهنده کاهش حدود 13 درصد وزن پنیر در پایان دوره نگهداری در دمای 17 درجه سا...

متن کامل

ارزیابی ویژگیهای میکروبی لخته و آب نمک در دوران رسیدن پنیر سفید آب – نمکی ایرانی

پنیرهای تولیدی در کارخانجات کشور غالباً به گروه پنیرهای سفید آب – نمکی تحت عنوان کلی "پنیر فتا" تعلق دارند, این نوع پنیر از شیر گاو پاستوریزه شده تولید می شود و در آب نمک دوران رسیدن خود را می گذراند. در این تحقیق ویژگی های میکروبی لخته و آب – نمک مورد ارزیابی قرار گرفت. تحولات جمعیت میکروبی کل, باکتریهای لاکتیکی، مخمرها، کلی فرم ها و باکتری های بی هوازی مطالعه شد. جمعیت میکروبی کل در لخته تازه ...

متن کامل

تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید آب نمکی کم چرب تلفیق شده با پروتئین های آب پنیر طی دوره رسیدن

مقدمه: کاهش چربی، ویژگی­های مختلف پنیر را به گونه­ای منفی تحت تاثیر قرار می­دهد. می­توان با تیمار ترانس­گلوتامیناز پنیر سفید آب­نمکی کم­چرب تلفیق­شده با پروتئین­های آب­پنیر، به محصولی با ویژگی­های رئولوژیکی مشابه با پنیر پر­چرب دست یافت. هدف از این پژوهش، بررسی تغیییرات شاخص­های پروتئولیز و لیپولیز این پنیر طی دوره رسیدن بود. مواد و روش­ها: سه نمونه آزمایشی پنیر شاهد پرچرب (3% چربی شیر)، شاهد ...

متن کامل

تأثیر غلظت نمک روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر سفید آب نمکی ایرانی

چکیده نمونه های پنیر سفید آب نمکی ایرانی در سه غلظت  13، 10 و 8% از آب نمک در دمای oc1±6 در  طول مدت 56 روز رسیدگی مورد مطالعه قرار گرفتند. تأثیر غلظت نمک روی ویژگی های فیزیکوشیمیائی، بافتی، لیپولیز و پروتئولیز در طی رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان دادند که پنیرهای رسیده در بیشترین غلظت نمک دارای بالاترین میزان ph، ماده خشک و نمک و همچنین کمترین میزان اسیدیته بودند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023