بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران

نویسندگان

ناصر مطیعی

مهریار صدرالاشرافی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر آن است که اثرات نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات اساسی درگذشته را شناخته واز این رهگذر افقهای روشن تری ازتبعات روند تعدیل نظام قیمتهای محصولات کشاورزی بر الگوی کشت در آینده را پیش روی برنامه ریزان قراردهد.درتحقیق حاضر از روشهای تجزیه وتحلیل توصیفی آماری واقتصاد سنجی استفاده می شود. و بدین منظور یک تابع سطح زیرکشت بطو ر جداگانه برای هر یک ا زمحصولات مذکور در دوره 72-1358 تخمین زده شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که متغیر قیمت نسبی محصول در دوره مورد مطالعه دارای اثر مثبت ومعنی داری بر سطح زیر کشت چهار محصول گندم‘ جو‘ برنج و پنبه بوده است. اما میزان افزایش سطح زیرکشت به اندازه ای نبوده است تا اهداف خود کفایی تولید محصولات اساسی کشاورزی را تامین نماید و نتایج تحقیق درمورد محصول چغندرقند مبین آن است که ابزار قیمت گذاری در دوره مطالعه فاقد توانایی لازم برای تاثیر گذاری برسطح زیرکشت چغندرقند بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آثار قیمت تضمینی و هزینه تولید بر سطح زیر کشت محصولات راهبردی کشاورزی

یکی از مباحثی که همواره ذهن سیاست‌گذاران بخش کشاورزی را به خود مشغول کرده، تعیین راهبرد تولیدی کشور و انتخاب بین دو راهکار مزیت نسبی یا خودکفایی به عنوان راهبرد تولید محصولات این بخش است. از یک سو راهبرد مزیت نسبی که مبتنی بر اصول اقتصادی است، و در سوی دیگر، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی راهبردی است، که اگرچه یک هدف غیر اقتصادی است اما از نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش کوشش خواه...

متن کامل

تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان

چکیده تخصیص عوامل تولید بین فعالیت­های مختلف زراعی به نحوی که همراه با در نظر گرفتن اهداف مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی واحد کشاورزی باشد، به واقعیت­های کشاورزی پایدار نزدیک‌تر است. در طی سال­های اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده بی­رویه از آب و بکارگیری روش­های نامناسب آبیاری وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در فعالیت­های کشاورزی کشور بوجود آورده است....

متن کامل

کشش واردات محصولات کشاورزی ایران

واردات محصولات کشاورزی ایران به سرعت افزایش یافته است مهم ترین دلایل این افزایش سریع واردات ‘ عبارتنداز رشد سریع جمعیت‘ افزایش مستمر در آمد حقیقی و سطح زندگی ‘ فقدان امکانات وعدم عکس العمل وکوشش کافی برای افزایش محصولات داخلی به ویژه محصولات کشاورزی ‘ طرح این سئوال که آیا واردات محصولات مختلف کشاورزی در گذشته مطابق ومناسب با نیروهای اقتصادی کشور بوده است یا نه مهم می باشد. دراین تحقیق که شامل 1...

متن کامل

تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان

چکیده تخصیص عوامل تولید بین فعالیت­های مختلف زراعی به نحوی که همراه با در نظر گرفتن اهداف مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی واحد کشاورزی باشد، به واقعیت­های کشاورزی پایدار نزدیک تر است. در طی سال­های اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده بی­رویه از آب و بکارگیری روش­های نامناسب آبیاری وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در فعالیت­های کشاورزی کشور بوجود آورده است....

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

تجارت خارجی یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می‌باشد. در سال‌های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می‌دهد. در ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023