مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای

نویسندگان

مهدی نصیری محلاتی

پرویز رضوانی مقدم

چکیده

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 تیمار بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقمf1104 و رقم (speed feed x پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صفاتی از جمله درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد پنجه درهر بوته، تعداد گره در هر بوته، عملکرد ماده خشک و اجزای عملکرد علوفه شامل درصد ساقه، برگ و گل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام تحت بررسی از نظر ارتفاع، تعداد پنجه و عملکرد ماده خشک اختلاف معنی داری را با یکدیگر دارند. با وجودی که سهم برگ از مادة خشک تولید شده در ارقام تحت بررسی تقریبا یکسان بود ولی از نظر درصد ساقه در مادة خشک تفاوتهایی در بین ارقام مشاهده شد. زمانهای مختلف برداشت در تمامی صفات مورد بررسی بجز تعداد پنجه در هر بوته اختلاف معنی داری را با هم دارا بودند. ارتفاع هر سه رقم سورگوم دو هفته بعد از شروع گلدهی به حداکثر خود رسید و در طی زمان بدون تغییر باقی ماند. عملکرد مادة خشک در طول زمان (در چین اول) افزایش یافت، ولی در پایان هفته پنجم کاهش معنی داری را نشان داد. در چین اول با تاخیر در برداشت درصد برگ کاهش و درصد ساقه و گل افزایش یافت. در طول دوره رشد (مجموع چین اول و دوم) رقم speed feed دارای بیشترین عملکرد ماده خشک و دو رقم دیگر که تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند، دارای کمترین عملکرد ماده خشک در کل دوره رشد بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه‌ای

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه‌ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 تیمار بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقمF1104 و رقم (Speed Feed X پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

به منظور بررسی ارزش غذایی سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت آزمایشی در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت روش فاکتوریل در4 تکرارشامل 15 تیمار (سه رقم(توده محلی قلمی طبسی، رقم F1104 و رقم Speed Feed ) X پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یکهفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صفاتی از جمله ارتفاع بوته، ت...

متن کامل

بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، ارزش غذایی علوفه و عملکرد دانه چند رقم جو وتر یتیکاله

اثر زمانهای مختلف برداشت علوفه برخصوصیات زراعی، ارزش غذایی و عملکرد دانه و علوفه ارقام جو وتریتیکاله با اسفتاده از یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت . تیمارهای آزمایشی شامل سه رقم جو (والفجر، زرجو، ماکویی) و یک رقم تریتیکاله (ژوانیلو 92) در تاریخهای 17 اسفند ماه، 3 : 13 و 23 فروردین ماه که علوفه آنها برداشت شدند و شاهد (بدون برداشت علوفه) بود. براساس نت...

15 صفحه اول

بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

به منظور بررسی ارزش غذایی سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت آزمایشی در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت روش فاکتوریل در4 تکرارشامل 15 تیمار (سه رقم(توده محلی قلمی طبسی، رقم f1104 و رقم speed feed ) x پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یکهفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صفاتی از جمله ارتفاع بوته، تع...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 34

شماره 3 2003

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023