پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم سلولاز در شماری از خاک های همدان

نویسندگان

زاهد شریفی

علی اکبر صفری سنجانی

چکیده

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) برای چندین دهه آبیاری شده اند. از لایه 30-0 سانتی متری خاک ها به روش تصادفی نامتعادل نمونه برداری شد. برخی از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک ها بر طبق روش های استاندارد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های با کاربری و مدیریت گوناگون به اندازه معنی داری ناهمانند است. دامنه فعالیت این آنزیم ها از 170/0 میکروگرم گلوکز بر گرم خاک در دقیقه در خاک دیمزارها تا 384/0 میکروگرم گلوکز بر گرم خاک در دقیقه در خاک جنگل پهن برگ بود. آزمون همبستگی فعالیت آنزیم سلولاز با ویژگی های فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیک خاک ها نشان داد که رویهمرفته فعالیت این آنزیم ها از نظر آماری همبستگی مثبت و معنی داری با کربن آلی, نیتروژن کل, نسبت کربن به نیتروژن, تنفس پایه و برانگیخته, و همچنین فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و بازی خاک دارد. همبستگی فعالیت آنزیم سلولاز با پ-اچ خاک ها منفی و معنی دار بود (01/0 (p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم‌ سلولاز‌ در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با‌ آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) ب...

متن کامل

تأثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان

شدت فعالیت آنزیم اوره آز نقش مهمی در کاربرد مؤثر کود اوره و ارزیابی آسیب های بالقوه زیست محیطی دارد. در این پژوهش فعالیت آنزیم اوره آز در 20 خاک گوناگون از مناطق خشک و نیمه خشک استان اصفهان اندازه گیری شد، تا هم بستگی آن با برخی از ویژگی های مهم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک تعیین گردد. نمونه برداری از خاک به دو روش استریل و غیراستریل انجام شد، و ویژگی های مورد نظر در آنها معین گردید. دامنه فع...

متن کامل

تأثیر برخی از ویژگی‌های خاک بر فعالیت آنزیم اوره‌ آز در شماری از خاک‌های استان اصفهان

The urease enzyme plays an important role in the efficient use of urea fertilizer and some environmental risk assessment. Urease activities in 20 different soil samples of arid to semi-arid regions of Isfahan Province were determined and their correlations with some soil physical, chemical and biological characteristics were studied. Urease activities range from 5.3 to 79.2 µg NH4+ g-1 soil 2hr...

متن کامل

تأثیر برخی از ویژگی‌های خاک بر فعالیت آنزیم اوره‌ آز در شماری از خاک‌های استان اصفهان

The urease enzyme plays an important role in the efficient use of urea fertilizer and some environmental risk assessment. Urease activities in 20 different soil samples of arid to semi-arid regions of Isfahan Province were determined and their correlations with some soil physical, chemical and biological characteristics were studied. Urease activities range from 5.3 to 79.2 µg NH4+ g-1 soil 2hr...

متن کامل

گنجایش تثبیت پتاسیم و ویژگی های بار در شماری از خاک های آهکی استان همدان

تثبیت پتاسیم به وسیله کانی های رسی فرآیند مهمی است که قابلیت دسترسی پتاسیم توسط گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد. اطلاعات درباره تثبیت پتاسیم در خاک های همدان محدود است. هدف این پژوهش تعیین ظرفیت تثبیت پتاسیم و شاخص تثبیت پتاسیم در 10 نمونه از خاک های سطحی استان همدان و ارتباط آنها با ویژگی های بار بود. بار صفحات چهار وجهی خاک ها پس از اشباع کردن خاک ها با کلرید لیتیم و حرارت دادن در دمای 300 در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023