بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

پویا زمانی

سیدرضا میرایی آشتیانی

عباسعلی ناصریان

علی نیکخواه

محمد مرادی شهربابک

چکیده

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه گیری بازده در گاو شیرده است که می تواند به صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای مختلف انرژی با استفاده از مدل های ارائه شده توسط انجمن ملی تحقیقات (nrc) برآورد شد. پارامترهای ژنتیکی صفات مورد نظر، با روش حداکثر درست نمایی محدود شده و با استفاده از الگوریتم بی نیاز از مشتق گیری، به صورت تجزیه چندصفتی برآورد گردید. مدل های حیوانی مورد استفاده حاوی عوامل ثابت گله ـ سال ـ فصل، دوره شیردهی و مرحله شیردهی، و عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی، محیطی دائم حیوان و عوامل باقی مانده بودند. وراثت پذیری مازاد انرژی مصرفی 02/0 ± 21/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب در جهت کاهش مازاد انرژی مصرفی، می تواند بازده خوراک را در حد متوسطی بهبود ببخشد. به نظر می رسد که استفاده از مازاد انرژی مصرفی به همراه صفات تولیدی در شاخص انتخاب موجب بهبود توأم بازده خوراک و صفات تولیدی شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه‌گیری بازده در گاو شیرده است که می‌تواند به‌صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای ...

متن کامل

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

در پرورش گاوهای شیری، بهبود بازده خوراک از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی پارامترهای ژنتیکی بازده خالص انرژی برای تولید شیر و ارتباط آن با صفات تولید شیر، شیر تصحیح شده برای 2/3 درصد چربی، وزن بدن، درآمد ناخالص و درآمد منهای هزینه خوراک با استفاده از 2589 رکورد ماهانه از 723 گاو شیرده در سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای مختلف انرژی حیوان با استفاده از مدل های انجمن ملی تحق...

متن کامل

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

Improvement of feed efficiency in dairy farming economically has a great importance. In this study, the genetic parameters of net energy efficiency and its relationships with milk yield, 3.2% fat corrected milk, body weight, gross income and income over feed costs were investigated, by the 2589 monthly records collected from the 723 lactating cows in the 3 herds. The different requirements of e...

متن کامل

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

Improvement of feed efficiency in dairy farming economically has a great importance. In this study, the genetic parameters of net energy efficiency and its relationships with milk yield, 3.2% fat corrected milk, body weight, gross income and income over feed costs were investigated, by the 2589 monthly records collected from the 723 lactating cows in the 3 herds. The different requirements of e...

متن کامل

بررسی وضعیتهای غیرطبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین

اهداف: 1- تعیین میزان سخت زایی ناشی از وضعیتهای غیر طبیعی جنین گاوهای شیری نژاد هلشتاین در زمان تولد2- اثر عوامل کمک کننده و موثر در وضعیتهای غیر طبیعی جنین در زمان تولد از قبیل سن وتعداد زایش مادر، فصل زایمان، جنس گوساله و وزن گوساله روش: سه عامل اصلی در تعیین وضعیت تولد گوساله (presentation "P1") ، (Posotion "P2") و (posture "P3') می باشد. در بررسی انجام شده طی 4 سال متوالی ، 3 عامل فوق الذک...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023