شناسایی گونه های جنس mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

نویسندگان

حبیب عباسی پور

چکیده

شب پره های جنس mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که خسارت جبران ناپذیری را به مزارع برنج وارد می سازند. در بررسی های جامع بعمل آمده که در قالب مطالعه دینامیسم جمعیت شب پره های جنسmythimna در فاصله سالهای 1378 تا 1380 انجام گردید مجموعا 3 گونه از این جنس بنام های علمی mythimna unipuncta (haworth) و mythimna pudorina (denis & schiffermuller) و mythimna vitellina (hübner) از مزارع برنج غرب مازندران جمع آوری گردید. در این میان گونه m. unipuncta گونه غالب بوده که عمده خسارت را وارد می سازد. بررسی های انجام شده روی تغییرات جمعیت لاروی و حشرات بالغ نشان داد که این گونه دارای 3 نسل بوده که حداکثر فعالیت لاروی در ماههای تیر، مرداد و شهریور دیده می شود. فعالیت لاروهای نسل دوم بسیار شدید بوده و بیشترین خسارت را ایجاد می کنند. طول مراحل مختلف رشدی آفت در شرایط انسکتاریوم به ترتیب نسل اول 27/48 روز و نسل دوم 48/37 روز و نسل سوم 44/44 روز محاسبه گردید. درصد بقاء از مرحله سن اول لاروی به بعد بتدریج کاهش یافته و تعداد کمی از لاروها قادرند به مرحله حشره بالغ برسند. نتایج بدست آمده از تله رابینسون نشان داد که 3 پیک پرواز در ماههای اوائل تیر، اواسط مرداد و شهریور دیده می شود که مربوط به نسل اول، دوم و سوم آفت می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی گونه های جنس Mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

شب پره های جنس Mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که ...

متن کامل

شناسایی دوبالان سیرفید مزارع گندم و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب در استان کردستان

مگس­های سیرفید از جمله دشمنان طبیعی و مهم شته­های غلات، می­باشند که در سنین مختلف لاروی با تغذیه از شته­ها، موجب کاهش قابل توجه جمعیت آنها می­شوند. به منظور شناسایی این شکارگرها و بررسی تغییرات جمعیت آنها در طول فصل زراعی، پنج مزرعه گندم یک هکتاری در مناطق مختلف انتخاب و با نمونه­برداری هفتگی از مگس­های سیرفید فعال در مزراع مذکور به شیوه تور زدن، 14 گونه مگس گل شناسایی گردید که 5 گونه گیاهخوار ...

متن کامل

شناسایی دوبالان سیرفید مزارع گندم و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب در استان کردستان

مگس­های سیرفید از جمله دشمنان طبیعی و مهم شته­های غلات، می­باشند که در سنین مختلف لاروی با تغذیه از شته­ها، موجب کاهش قابل توجه جمعیت آنها می­شوند. به منظور شناسایی این شکارگرها و بررسی تغییرات جمعیت آنها در طول فصل زراعی، پنج مزرعه گندم یک هکتاری در مناطق مختلف انتخاب و با نمونه­برداری هفتگی از مگس­های سیرفید فعال در مزراع مذکور به شیوه تور زدن، 14 گونه مگس گل شناسایی گردید که 5 گونه گیاهخوار ...

متن کامل

تنوع گونه ای شکارگرهای heteroptera و تغییرات دوره ای جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران

سن های شکارگر (heteroptera) از جمله دشمنان طبیعی کارآمد در اغلب اکوسیستم های زراعی می باشند که نقش بسیار مهمی در برنامه های کنترل بیولوژیک و طبیعت دارند. بر این اساس و با توجه به اهمیت برنج به عنوان یک محصول غذایی اساسی در ایران و نیز وجود طیف وسیعی از انواع آفات در مزارع برنج شمال ایران، تنوع گونه ای و تغییرات جمعیت این گروه از شکارگران در مزارع برنج مازندران طی سال های 1384 و 1385 بررسی شد. ب...

متن کامل

مطالعه انبوهی نوسانات جمعیت گونه غالب از سن‌های شکارگر .Orius spp در مزارع پنبه استان گلستان

در مزارع پنبه کشور دشمنان طبیعی متعددی از شکارگرها، انگل‌ها و عوامل بیماریزا وجود دارند که موجب مرگ و میر در جمعیت آفات پنبه می‌شوند و جمعیت آنها را به تعادل می‌رسانند. سن‌های شکارگر Orius از حشرات مفیدی هستند که می‌توانند در کنترل برخی از آفات پنبه بویژه تریپس Thrips tabaci (L.)، شته (Glove.)Aphis gossypii  و کنه‌ها موثر باشند. با بازدیدهای هفتگی یک بار از دو مزرعه ثابت پنبه در منطقه گرگان و گ...

متن کامل

بررسی فون و تغییرات جمعیت مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران

مورچه‌ها به عنوان یکی از شکارگرهای مهم آفات در اکوسیستم‌های مختلف حایز اهمیت هستند. با توجه به اهمیت مورچه‌ها در تغذیه از مراحل مختلف زیستی آفات، فون و تغییرات جمعیت این حشرات مفید در مزارع برنج مازندران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، پانزده گونه مورچه از مزارع برنج مازندران جمع‌آوری گردید. نتایج مطالعات مربوط به تغییرات جمعیت مورچه‌ها در فصل غیر زراعی و روی کلش‌های سه رقم مختلف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023