بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

نویسندگان

نوازاله صاحبانی

جواد زاد

عباس شریفی تهرانی

احمد خیری

مجتبی محمدی

چکیده

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به طور جداگانه نشان داد که مایه کوبی رقم مقاوم گوجه فرنگی (roma vf) در مقابل قارچ عامل پژمردگی آوندی با قارچ مزبور موجب القاء سنتز فنل می کردد، به طوریکه میزان آن از روز سوم، به طور معنی داری نسبت به روزهای قبل افزایش یافت و در روز نهم بعد از مایه کوبی به حداکثر میزان خود رسید. این افزایش در مایه کوبی رقم مزبور( حساس به نماتد ) با نماتد به تنهائی، به کندی صورت گرفت، به طوریکه میزان آن شش روز بعد از مایه کوبی به حداکثر خود رسید و طی روزهای بعد به تدریج کاهش یافت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل گیاه درتیمار مایه کوبی گیاه با قارچ در مراحل مختلف زیستی نماتد(به طور جداگانه) نشان داد که مرحله ظهور بالغ های جوان نماتد (مصادف با 15 روز بعد از نفوذ نماتد به داخل ریشه گیاه)، بیشترین میزان تأثیر در کاهش القاء یا سنتز فنل کل گیاه در مقابل قارچ را دارد. این کاهش در مراحل تشکیل سلولهای غول آسا و تخم گذاری نماتد که به ترتیب چهار و بیست ویک روز بعد از نفوذ نماتد به داخل ریشه گیاه می باشد و مایه کوبی همزمان گیاه توسط قارچ و نماتد نیز علیرغم کاهش میزان فنل کل گیاه در مقابل قارچ، به ترتیب در مراتب بعدی قرار داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش ها وهمچنین با توجه به میزان و نحوه ارتباط تغذیه ای نماتد با گیاه، در هر یک از مراحل زیستی، چنین به نظر می رسد که عامل کاهش دهنده یا خاموش کننده ی القاء یا سنتز فنل در گیاه، به نحوی وابسته به تغذیه نماتد می باشد. از طرف دیگر، نماتد نه تنها قادر است القاء یا سنتز فنل در گیاه را کاهش دهد، بلکه توانائی کاهش القاء یا سنتز فنل تحریک شده (القاء شده) در مقابل قارچ را نیزدارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

متن کامل

مطالعه تغییرات کمّی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تعامل بین نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Polyphenol oxidase (PPO) activities were measured spectrophotometrically in tomato(Roma VF: resistant to Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and susceptible to Meloidogyne javanica) roots inoculated with nematode and fungi in four biological life stages of nematode. PPO specific activity showed a significant decrease in treatments (nematode + fungi) as compared with control plants. Results sho...

متن کامل

مطالعه تغییرات کمّی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تعامل بین نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Polyphenol oxidase (PPO) activities were measured spectrophotometrically in tomato(Roma VF: resistant to Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and susceptible to Meloidogyne javanica) roots inoculated with nematode and fungi in four biological life stages of nematode. PPO specific activity showed a significant decrease in treatments (nematode + fungi) as compared with control plants. Results sho...

متن کامل

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه (meloidogyne javanica) و قارچ پژمردگی آوندی (fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)توسطtrichoderma harzianum bi در گوجه فرنگی

چکیده در این تحقیق، کنترل بیماری مختلط نماتد ریشه گرهی (m. javanica) و قارچ پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (f. oxysporum f.sp. lycopersici) در آزمایشگاه و گلخانه توسط t. harzianum bi در گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اهداف تحقیق با توجه به حالت هم افزایی بین نماتد و قارچ، این است که آیا تریکودرما قادر است این حالت تشدید کنندگی را به هم بزند؟ بررسی های آزمایشگاهی نشان داد درصد بازدارن...

مطالعه تأثیر نماتود مولد گره ریشه( Meloidogyne javanica ) بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در ریشه گوجه‌فرنگی در تعامل با قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه‌فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

This research was conducted to study the effect of nematode (Meloidogyne javanica) on severity of tomato Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 1) and changes in Phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity in split-root assays to show the possibility of systemic induced susceptibility caused by nematode to the fungus by local nematode infection. The results showed that the acti...

متن کامل

مطالعه تأثیر نماتود مولد گره ریشه( Meloidogyne javanica ) بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در ریشه گوجه‌فرنگی در تعامل با قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه‌فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

This research was conducted to study the effect of nematode (Meloidogyne javanica) on severity of tomato Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 1) and changes in Phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity in split-root assays to show the possibility of systemic induced susceptibility caused by nematode to the fungus by local nematode infection. The results showed that the acti...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023