اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

نویسندگان

غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی

محمدجعفر ملکوتی

محمدمعز اردلان

چکیده

کمبود روی یک معضل تغدیه ای جهانی برای تولید محصول است و بویژه در غلات در حال رشد در خاکهای آهکی گسترش زیادی دارد. برای مطالعه اثرات سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم آزمایشی مزرعه ای در یک خاک آهکی دارای کمبود روی (fine loamy, mixed thermic ,xeric haplocalcids) در منطقه کرج اجرا شد. در آزمایش فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بذور با روی کم و زیاد کشت و با سطوح صفر‘ 5/2 ‘ 5 و 10 کیلوگرم روی در هکتار کود دهی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف روی و غلظت روی بذر بطور معنی داری (01/0 < p) عملکرد‘ درصد پروتئین دانه ‘ جذب کل روی و غلظت روی در دانه ‘ آرد و سبوس را افزایش اما غلظت فسفر ‘ آهن ‘ منگنز ‘ مس و نسبت فسفر به روی دانه را کاهش داد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بخش عمده عناصر معدنی در سبوس متمرکز شده است. برای افزایش عملکرد و بالا بردن غلظت روی دردانه و جلوگیری از سوء تغذیه در جامعه ‘ مصرف کود روی‘ کاشت بذور با غلظت روی زیاد و مصرف کود فسفری صرفا بر اساس آزمون خاک توصیه می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم

کادمیوم Cd در تغذیه گیاه عنصر سمی است و در تغذیه انسان و دام نیز ژک آلاینده محسوب می شود و غلظت زیاد آن در بخش های خوراکی گیاهان مانند دانه گندم و برنج برای سلامتی افراد جامعه بسیار خطرناکر است حداکثر غلظت مجاز کادمیوم در دانه گندم 12/0-10/0 میلی گرم در کیلوگرم می باشد برای بررسی اثرات مصرف توام کادمیوم وروی در یک خاک آهکی منطقه کرج بر پاسخ های گیاه گندم آزمایش گلخانه ای انجام شد در یک آزمایش ...

متن کامل

اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم

کادمیوم cd در تغذیه گیاه عنصر سمی است و در تغذیه انسان و دام نیز ژک آلاینده محسوب می شود و غلظت زیاد آن در بخش های خوراکی گیاهان مانند دانه گندم و برنج برای سلامتی افراد جامعه بسیار خطرناکر است حداکثر غلظت مجاز کادمیوم در دانه گندم 12/0-10/0 میلی گرم در کیلوگرم می باشد برای بررسی اثرات مصرف توام کادمیوم وروی در یک خاک آهکی منطقه کرج بر پاسخ های گیاه گندم آزمایش گلخانه ای انجام شد در یک آزمایش ف...

متن کامل

اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی

تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش رشد و عملکرد گندم است که موجب کاهش جذب عناصر ریزمغذی به­ویژه عنصر روی از خاک می‌شود. به منظور بررسی روش‌های مختلف مصرف روی در گندم رقم هما تحت شرایط تنش خشکی، پژوهشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال 1392 انجام شد. دو فاکتور شامل تنش خشکی (آبیاری کامل، تنش در مرحله ظهور برگ پرچم و تنش در م...

متن کامل

اثر کاربرد منابع مختلف روی بر غلظت کادمیم و برخی عناصر کم مصرف در گیاه اسفناج در یک خاک آهکی

Cadmium (Cd) is a heavy metal which is toxic to human, plants and all other organisms. Among heavy metals, Cd mobility and phytoavailability in soils is of great concern due to the fact that even at low concentrations may cause toxicity. Thus its behavior in soils needs further investigation. A greenhouse experiment was carried out to examine the effect of Cd and two zinc (Zn) sources (sulfate ...

متن کامل

تأثیر نانو ذرات اکسید روی و سولفات روی بر گونه‌های شیمیایی روی در فاز محلول خاک و همبستگی آن با غلظت و جذب روی در گندم

استفاده از نانو ذرات متفاوت در صنایع مختلف از جمله کشاورزی در حال افزایش است. از این رو ارزیابی ارتباط بین نانو ذرات فلزی و گونه‌های شیمیایی غالب عناصر فلزی در خاک نیازمند تحقیقات گسترده­ای است. به این منظور پژوهشی جهت بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی و کود شیمیایی سولفات روی بر گونه­بندی روی (Zn) در فاز محلول خاک و همبستگی آن با غلظت و جذب روی در گیاه گندم، انجام گرفت. این پژوهش در شرایط گلخانه...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 34

شماره 2 2003

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023