اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

نویسندگان

محمود قاسم نژاد

مصباح بابالار

یونس مستوفی

سیروس آقاجانزاده

محمد علی عسگری

چکیده

چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر ازنقطه انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند . در این بررسی اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت . همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراس یون و مواد جامد محلول میوه موردارزیابی قرار گرفت . آب گرم 52 درجه سانتی گراد، آب گرم 52 درجه سانتی گراد به همراه قرار دادن میوه ها دردمای 7 درجه سانتی گراد جهت مقاوم سازی و آب گرم 52 درجه سانتی گراد دارای 5/2 درصد کلرور کلسیم، میزان سرمازدگی پرتقال تامسون ناول را پس از دو روز نگهداری اضافی تر در دمای 20 درجه سانتی گراد در پایان 60 روز نگهداری در دمای 2 درجه سانتی گراد کاهش داد . اما در نارنگی ساتسوما تفاوت معنی داری مشاهده نگردید . پس از دو روز نگهداری اضافی تر در دمای بالا در پایان دوره انبارداری آب گرم نشت یونی پوست پرتقال را به طور معنی داری کاهش داد ولی در نارنگی ساتسوما، کمترین میزان نشت یونی با آب خنک 20 درجه سانتی گراد دارای 5/2 درصد کلرور کلسیم بدست آمد . پس از دو روز نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد در پایان دوره انبارداری کمترین میزان پوسیدگی در پر تقال با آب گرم به تنهایی یا به همراه مقاوم سازی بدست آمده است . ولی کمترین میزان پوسیدگی در نارنگی ساتسوما با تیمار آب خنک حاوی کلسیم و مقاوم سازی با دمای پایین بدست آمد . با افزایش دما در انتهای دوره 60 روزه انبار داری میوه های پرتقال و نارنگی که با آب گرم و آب خنک حاوی کلسیم تیمار شده بودند سفتی خود را بهتر حفظ کردند . تنها در نارنگی ساتسوما هیچ تفاوت معنی داری بین محلول کلسیمی گرم و خنک وجود نداشت . نسبت قند به اسید تحت تاثیر تیمارهای بکاررفته قرار گرفت . کمترین نسبت در هر دو رقم پس از دوره دو روزه بالابردن دما،مربوط به آب گرم بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر ازنقطه انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند . در این بررسی اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت . همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراس یون و مواد جامد محلول میوه ...

متن کامل

روند تغییرات غلظت کلسیم در پوست میوه و تأثیر محلول‌پاشی نیترات کلسیم بر عملکرد و کیفیت پرتقال تامسون ناول

هدف از این پژوهش تعیین غلظت کلسیم در پوست میوه مرکبات و اندام‌های مختلف رشد، روند تغییرات کلسیم در پوست میوه در طول فصل رشد و نقش مصرف آن در مراحل کلیدی فنولوژی رشد میوه پرتقال تامسون ناول در افزایش نسبی عملکرد و کیفیت میوه بود. غلظت کلسیم در پوست میوه­های داخل و خارج تاج، و نیز در برگ‌ها، سرشاخه‌ها و ریشه‌های درختان تعیین شد. همچنین تأثیر محلول‌پاشی نیترات کلسیم پس از تشکیل میوه، قبل از ریزش ف...

متن کامل

اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول

محلول پاشی ازت از مهمترین برنامه های کودی مرکبات در ایران به شمار می رود و نتیجه آن کاهش شستشوی نیترات می باشد. هدف از این تحقیق، تعیین بهترین غلظت محلول پاشی کود اوره روی درختان پرتقال تامسون ناول جهت رسیدن به حداکثر محصول در واحد سطح می باشد. محلول پاشی در سه غلظت ?/?، ?/? و ?/?درصد در طی دو مرحله با توجه به مقدار نیتروژن در کود اوره انجام شد. مرحله اول در فروردین ماه (??/?،?/?و ??/?درصد) و م...

متن کامل

کاربرد محلول پاشی برگی عناصر غذایی و واکس بر عمر انباری میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ژاپنی

در پژوهش حاضر، اثر محلول پاشی برگی عناصر غذایی و واکس بر عمر انباری میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ژاپنی موردارزیابی قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار در باغ تجاری اطراف ساری با عرض و طول جغرافیایی منطقه به ترتیب 36/39 درجه شمالی و 53/04 درجه شرقی به اجرا در آمد. تیمار ها در باغ شامل شاهد (بدون محلول پاشی)، محلول پاشی کود کامل و ترکیب کلسیم با منیزیم بودند. ...

15 صفحه اول

تاثیر نوع پایه و بافت میوه بر برخی خواص شیمیایی میوه نارنگی پیج و پرتقال‎ ‎تامسون ناول

با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجه در میوه مرکبات، در تحقیق حاضر اثر پایه و نوع بافت میوه بر میزان ‏هیسپردین و نارینجین و همچنین برخی از فاکتور‏های کیفی میوه پرتغال و نارنگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به ‏صورت فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. براساس نتایج بدست آمده میزان اسید قابل ‏تیتراسیون در رقم پرتقال تامسون ناول به طور معنی داری بیشتر از رقم نارنگی پیج بود. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 1 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023