تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ژنوتیپهای ماش

نویسندگان

محمد ضابط

عبدالهادی حسین زاده

علی احمدی

فرنگیس خیالپرست

چکیده

به منظور بررسی رابطه صفات مورفولوژیک ، فنولوژیک و با یکدیگر و تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری مرسوم و محدود، 600 اکوتیپ ماش د ر دو طرح آگمنت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند . تجزیه همبستگی نشان داد که در هر دو شرایط بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد اقتصادی را تعداد غلاف در بوته ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دارند . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که در محیط بدون تنش صفات تعداد غلاف در بوته ، شاخص برداشت ، طول غلاف ، ارتفاع گیاه ، وزن صد دانه و در محیط تنش صفات تعداد غلاف در بوته ، شاخص برداشت ، طول غلاف ، ارتفاع گیاه ، وزن صد دانه، تعداد گره در ساقه اصلی ، تعداد روز تا 90 در صد رسیدگی مهمتر از بقیه صفات می باشند . تجزیه علیت نشان داد که در هر دو شرایط، صفات تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارند . تجزیه به عاملها نشان داد که در هر دو شرایط 4 عامل بیشترین تغییرات موجود را توجیه می کنند و عامل دوم مهمتر از سایر عوامل می باشد . این عامل شامل صفات تعداد غ لاف در بوته ، شاخص برداشت و عملکرد اقتصادی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ژنوتیپهای ماش

به منظور بررسی رابطه صفات مورفولوژیک ، فنولوژیک و با یکدیگر و تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری مرسوم و محدود، 600 اکوتیپ ماش د ر دو طرح آگمنت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند . تجزیه همبستگی نشان داد که در هر دو شرایط بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد اقتصادی را تعداد غلاف در بوته ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دارند . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که در ...

متن کامل

گروهبندی کلون‌های سیر همدان و تعیین مهمترین صفات موثر بر تولید سیرچه در شرایط کشت درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

سابقه و هدف: سیر بعد از پیاز دومین و پرمصرف‌ترین گیاه از جنس آلیوم است که از اهمیت غذایی و دارویی بالایی برخوردار است. استان همدان یکی از مناطق مهم تولید سیر در ایران است. یکی از راههای حذف عوامل بیماریزای ویروسی استفاده از کشت مریستم و تولید سیرچه در شرایط درون شیشه‌ای می‌باشد. روش‌های آماری چندمتغیره به طور همزمان ژنوتیپ‌ها را از نظر چندین خصوصیت مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به طور گسترده در ا...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره

تنوع ژنتیکی در عملکرد گل و خصوصیات مورفولوژیکی گل محمدی هشت جمعیت غرب کشور، در یک طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع در سالهای زراعی 1382 و 1383 مورد بررسی قرار گرفت. روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی ژنوتیپها برای عملکرد و اجزای آن شامل عملکرد گل, تعداد گل، وزن تک گل, نسبت وزن گلبرگ به گل کامل و درصد ماده خشک گل و خصوصیات مورفولوژیکی گیا...

متن کامل

کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

به منظور بررسی کارایی روش­های آماری چند متغیره در شناسایی مهم‌ترین صفات موثر بر عملکرد دانه، تعیین سهم هر صفت در تغییرات عملکرد و گروه بندی 20 لاین امید بخش گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی آخر فصل، به صورت قطع کامل عمل آبیاری از مرحله ظهور سنبله­ها به بعد، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 91-1390 انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه ­به مؤلفه­های اصلی سه مؤلفه اول در مجمو...

متن کامل

شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد سیب‌زمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

Factor and principal component analyses are widely used in different sciences especially in agricultural science. To determine the factors that create variation between potato cultivars, in normal (non-stress) and water deficit (stress) conditions, two experiments were conducted in the form of randomized complete block design with three replications in summer 2002. Stepwise regression analysis ...

متن کامل

شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد سیب‌زمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

Factor and principal component analyses are widely used in different sciences especially in agricultural science. To determine the factors that create variation between potato cultivars, in normal (non-stress) and water deficit (stress) conditions, two experiments were conducted in the form of randomized complete block design with three replications in summer 2002. Stepwise regression analysis ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 35

شماره 4 2004

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023