ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

نویسندگان

بهمن پاسبا ن اسلام

چکیده

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغن های خوراکی ، توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار اس ت. از بین دانه های روغنی سازگار با شرایط کشور، گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنش های خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار اس ت . مطالعات اندکی در مورد ژنوتیپ های جدید و پرمحصول گلرنگ صورت گرفته اس ت . گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ از نظر عملکرد دان ه ، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت های معنی داری وجود دارد . همچنین نشان داده شده است که تیپ های پاییزه ژنوتیپ های جدیدتر این گیاه علاوه بر مقاومت بهتر در برابر سرمای زمستان از عملکرد دانه و روغن بالاتری نیز برخوردار هستند .مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ پاییزه از نظر ع ملکرد دانه و روغن و اجزای عملکرد،برای گزینش ژنوتیپ های برتر و سازگارتر طراحی و در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی طی سال زراعی 80-1379 به اجرا گذاشته شد . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار با استفاده از 14 ژنو تیپ جدید گلرنگ پاییزه پیاده گردید . نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و درنهایت عملکرد روغن وجود دارد. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها بر اساس عملکرد دانه‘اجزای عملکرد و درصد روغن دانه‘ آنها را در 3 گروه قرار داد. گروه سوم با میانگین عملکرد روغن 89/906 کیلوگرم درهکتار به عنوان گروه برتر شناخته شد. در این گروه ژنوتیپ های l.r.k261, l.r.k229, l.r.k274 , l.r.k264, l.r.k271 و ورامین-295 قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان گر آن است که ورامین – 295 که در حال حاضر در کشور کشت و کار می گردد، علاو ه بر این که یک رقم بی خار است ازمحصول دهی خوبی نیز برخوردار می باشد ( به ترتیب 0/2725 و 8/853 کیلوگرم درهکتار عملکرد دانه و روغن ). گروه های اول و دوم نیز به ترتیب میانگین عملکرد روغن 55/678 و 00/678 کیلوگرم درهکتار را به خود اختصاص دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره

گلرنگ(carthamus tinctorius l.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می تواند در توسعه کشت دانه های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت های معنی داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیمی م...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره

گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می‌تواند در توسعه کشت دانه‌های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش‌های گوناگون‌ حاکی از آن است که بین ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه‌، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ‌های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ‌های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیم...

متن کامل

رقم جدید بی خار و گل قرمز گلرنگ گل مهر با عملکرد بالا

رقم گل مهرحاصل تلاقی بین رقم های گلرنگ زراعیzarghan279 و i.l.111 در منطقه کرج است. این رقم به همراه 19 لاین و رقم به منظور تعیین پایداری و سازگاری، در چهار منطقه کرج، اصفهان، زابل و داراب فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال زراعی (89-1386) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش های مختلف پایداری نشان داد که رقم جدید گل مهر دارای پایداری عمومی خیلی خوب...

متن کامل

روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (. Carthamus tinctorius L)

In order to investigate the relationship among seed yield and its components in safflower, path and factor analysis were conducted using the agronomic and morphological traits of 32 genotypes. Genotypes were evaluated on the Research Farm of Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with three replications. The correlation coefficients showed that number of seed...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 35

شماره 4 2004

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023