بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

نویسندگان

مژگان سپهری

ناهید صالح راستین

حسینعلی علیخانی

هادی اسدی رحمانی

چکیده

کادمیوم یکی از مهمترین فلزات سنگین آلایندة خاک به شمار می آید که از منابع متعدد به ویژه کودهای شیمیایی فسفره وارد خاک می‎شود. ا‎ین فلز با تأثیر بر ریزوبیومها و گیاهان میزبان آنها دارای اثرات منفی بر برقراری و کارایی سیستم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن است. این تحقیق با هدف ارزیابی دامنه تحمل سویه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (همزیست با گیاه یونجه) به سطوح مختلف کادمیوم و شناخت و معرفی سویه‎های مقاوم به منظور استفاده از آنها در زیست پالایی خاکهای آلوده به ا‎ین فلز انجام گرفته است. به منظور تهیه جدایه ‎های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی نمونه‎هایی از گره‎های ریشه‎‎‎ای از مزارع یونجه استان های مهم زیر کشت این گیاه تهیه شد و پس از جدا سازی و خالص کردن باکتری‎های موجود در گره‎های ریشه، کشت خالص هر جدایه تهیه گردید. آنگاه آزمون تلقیح گیاه با هر یک از جدایهها صورت پذیرفت و پس از حذف جدایه‎های فاقد توان همزیستی ، در مجموع 57 جدایه فعال و مؤثر سینوریزوبیوم ملیلوتی به صورت کشت خالص آماده شدند. بررسی توان تحمل سویه‎ها به سطوح مختلف کادمیوم با استفاده از محیط کشت اختصاصی .h.m حاوی مقادیر مختلف کادمیوم (0 ، 5 ، 10 و … تا 70 میلی گرم بر لیتر) و مطالعه رشد کلنی‎های رویش یافته باکتری انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اختلاف معنی‎ داری (p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

کادمیوم یکی از مهمترین فلزات سنگین آلایندة خاک به شمار می‌آید که از منابع متعدد به ویژه کودهای شیمیایی فسفره وارد خاک می‎شود. ا‎ین فلز با تأثیر بر ریزوبیومها و گیاهان میزبان آنها دارای اثرات منفی بر برقراری و کارایی سیستم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن است. این تحقیق با هدف ارزیابی دامنه تحمل سویه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (همزیست با گیاه یونجه) به سطوح مختلف کادمیوم و شناخت و معرفی سویه‎های...

متن کامل

اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti)

Heavy metals have deleterious the effects on nodulation and N2 fixation of Rhizobium- Legume symbiosis, due to their inhibitory effects on the growth and activity of both symbionts. This research has been undertaken to evaluate the effect of Cd tolerance of native rhizobial strains on diminution of the Cd detrimental effects on Sinorhizobium meliloti-alfalfa symbiosis. For this purpose, a green...

متن کامل

اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti)

Heavy metals have deleterious the effects on nodulation and N2 fixation of Rhizobium- Legume symbiosis, due to their inhibitory effects on the growth and activity of both symbionts. This research has been undertaken to evaluate the effect of Cd tolerance of native rhizobial strains on diminution of the Cd detrimental effects on Sinorhizobium meliloti-alfalfa symbiosis. For this purpose, a green...

متن کامل

ارزیابی تحمل باکتری‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) همزیست با ریشه یونجه نسبت به فلزات سنگین، آنتی‌بیوتیک و شوری در استان خراسان رضوی

ریزوبیوم­ ها شناخته‌شده‌ترین گروه از باکتری‌های همزیست با ریشه گیاهان لگومینه هستند که نیتروژن را تثبیت می‌کنند. این باکتری‌ها در خاک با تنش‌های مختلفی که بر رشد، ایجاد همزیستی و توانایی تثبیت نیتروژن تأثیر می‌گذارند، روبه‌رو هستند. این تحقیق با هدف ارزیابی تحمل 23 جدایه سینوریزوبیوم همزیست با ریشه یونجه در شهرستان‌های مشهد و سبزوار نسبت به فلزات سنگین، آنتی‌بیوتیک‌ها و غلظت‌های متفاوت شوری انج...

متن کامل

ارزیابی تحمل باکتری های سینوریزوبیوم ملیلوتی (sinorhizobium meliloti) همزیست با ریشه یونجه نسبت به فلزات سنگین، آنتی بیوتیک و شوری در استان خراسان رضوی

ریزوبیوم­ ها شناخته شده ترین گروه از باکتری های همزیست با ریشه گیاهان لگومینه هستند که نیتروژن را تثبیت می کنند. این باکتری ها در خاک با تنش های مختلفی که بر رشد، ایجاد همزیستی و توانایی تثبیت نیتروژن تأثیر می گذارند، روبه رو هستند. این تحقیق با هدف ارزیابی تحمل 23 جدایه سینوریزوبیوم همزیست با ریشه یونجه در شهرستان های مشهد و سبزوار نسبت به فلزات سنگین، آنتی بیوتیک ها و غلظت های متفاوت شوری انج...

متن کامل

اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (<i>sinorhizobium meliloti</i>)

فلزات سنگین به دلیل آثار بازدارنده‎ای که بر رشد و فعالیت باکتری های ریزوبیوم و گیاهان لگوم میزبان آنها دارند، گره‎بندی و تثبیت نیتروژن سیستم های همزیستی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر تحمل سویه‎های ریزوبیوم به کادمـیوم در کاهش آثار سوء این فلز بر همزیسـتی سینوریزوبیوم ملیلوتی یونجه انجام شده است. بدین منظور، آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی برنامه‎ریز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023