مطالعه رشد نهال های یکساله رقم زرد زیتون در حضور نماتد meloidogyne javanica و قارچ verticillium dahliae

نویسندگان

آیت اله سعیدی زاده

احمد خیری

سید محمود اخوت

جواد زاد

سید عباس حسینی نژاد

چکیده

در سال های اخیر کشت زیتون در ایران مورد توجه زیادی قرار گرفته است و این در حالیست که برخی از باغات و نهالستان های ایران به تعدادی از بیمارگرهای خاکزاد آلوده هستند. نماتد ریشه گرهی، meloidogyne javanica ، و قارچ verticillium dahliae موجب خسارت قابل توجهی به باغات زیتون استان گلستان شده اند. لذا رشد نهال های زیتون در حضور این دو بیمارگر مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش لاروهای سن دوم به عنوان مایه تلقیح نماتد m. javanica (1500 عدد در هر گلدان)، مایه تلقیح کنیدی قارچ v. dahliae (106×1 عدد در سی سی، برای هر نهال یک سی سی) برای انجام آزمون بیماریزایی و میکرواسکلروت قارچ (7200 عدد در هرگلدان ) برای انجام آزمایش اصلی در نظر گرفته شد. در این آزمایش، شش تیمار از نهال های یکساله زیتون رقم زرد در گلدان های حاوی 720 سانتیمتر مکعب خاک لومی سترون بدین شرح در نظر گرفته شد: شاهد (بدون مایه تلقیح)، نماتد به تنهایی، قارچ و نماتد همزمان، قارچ دو هفته قبل از نماتد و نماتد دو هفته قبل از قارچ. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان وزن تر ریشه و میزان افزایش طول ساقه و تعداد برگ ها در تیمارهای شاهد و قارچ و نماتد همزمان، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار خود را داشته است. بیشترین میزان درصد برگ های دارای نشانه های بیماری (برگ های سبزرد، پژمرده و بافت مرده) در نهال ها، در تیمار قارچ و نماتد همزمان و کمترین آن در تیمار نماتد به تنهایی مشاهده گردید. میزان درصد تغییر رنگ ریشه و ساقه در تیمارهای دارای قارچ به ترتیب در تیمارهای قارچ به تنهایی و نماتد دوهفته قبل از قارچ بیشترین و کمترین میزان بود. تعداد گال ریشه در تیمارهای دارای نماتد به ترتیب درتیمارهای نماتد به تنهایی و قارچ دو هفته قبل از نماتد بیشترین و کمترین میزان بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه رشد نهال های یکساله رقم زرد زیتون در حضور نماتد Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae

در سال‌های اخیر کشت زیتون در ایران مورد توجه زیادی قرار گرفته است و این در حالیست که برخی از باغات و نهالستان‌های ایران به تعدادی از بیمارگرهای خاکزاد آلوده هستند. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica ، و قارچ Verticillium dahliae موجب خسارت قابل توجهی به باغات زیتون استان گلستان شده اند. لذا رشد نهال‌های زیتون در حضور این دو بیمارگر مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش لاروهای سن دوم به عنوا...

متن کامل

بررسی برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه‌فرنگی

برهمکنش Meloidogyne javanicaو قارچ Verticillium dahliae روی گوجه­فرنگیدر شرایط گلخانه بررسی شد. نماتد و قارچ در حالات مختلف زمانی به صورت نماتد دو هفته قبل از قارچ، نماتد همزمان با قارچ، قارچ دو هفته قبل از نماتد، نماتد تنها و قارچ تنها مایه­زنی شدند و برهمکنش آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که حضور توام این عوامل بیمارگر در خاک موجب بیشترین کاهش شاخص­های رشدی شده و ا...

متن کامل

بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال‌های زیتون در دو نوع بستر رویش

امروزه پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliae از مشکلات متداول در باغ‌های زیتون شمال ایران می‌باشد. نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica از نظر پراکنش یکی از گسترده‌ترین نماتدهای باغات زیتون در ایران به شمار می‌آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع بستر رویش بر تعامل دو بیمارگر مورد نظر می‌باشد. در این‌آزمایش میکرواسکلروت‌هایVerticillium dahliae و لاروهای سن دوم Meliodogyne...

متن کامل

بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica روی رشد نهال های زیتون در دو نوع بستر رویش

امروزه پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل verticillium dahliae از مشکلات متداول در باغ های زیتون شمال ایران می باشد. نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica از نظر پراکنش یکی از گسترده ترین نماتدهای باغات زیتون در ایران به شمار می آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع بستر رویش بر تعامل دو بیمارگر مورد نظر می باشد. در این آزمایش میکرواسکلروت هایverticillium dahliae و لاروهای سن دوم meliodogyne j...

متن کامل

بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae روی نهال‌های برخی از ارقام زیتون

در این تحقیق نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. در این آزمایش نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی (مقاوم به ورتیسیلیوز) و مانزانیلا (...

متن کامل

بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

در این آزمایش نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به می...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023