بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان تهران

نویسندگان

مجید همتی

احمد زارع شحنه

رسول واعظ ترشیزی

چکیده

در این مطالعه برای تعیین عملکرد تولیدمثل (فاصله زایش، تعداد روز باز، فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی) گاوهای هلشتاین استان تهران و برخی عوامل موثر بر آن از 30678 رکورد تولید مثل6913 رأس گاو ماده استفاده شد. میانگین و انحراف معیار فاصله زایش، تعداد روز باز، فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی به ترتیب 50/60 ± 50/397 ، 45/62 ± 10/122، 00/41 ± 20/93 و 00/12 ± 60/24 روز برآورد گردید. تأثیر گله، سال زایش، فصل زایش، دوره شیردهی و مقدار تولید شیر بر عملکرد تولید مثل معنی دار بود ( ). تأثیر جنس گوساله متولد شده بر فاصله زایش تا اولین تلقیح معنی دار بود ( ). نتایج این تحقیق نشان می دهد تعداد روزهای باز از سال 1376 تا سال 1381 روند افزایشی داشت. بیشترین و کمترین تعداد روز باز به ترتیب مربوط به زایش های فصل بهار و پاییز بود و از دوره شیردهی پنجم به بعد افزایش تعداد روز باز مشاهده گردید. با افزایش تولید شیر عملکرد تولید مثل کاهش یافت

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

در‌ این‌ مطالعه برای تعیین عملکرد تولید‌مثل (فاصله‌گوساله‌زایی، تعداد‌ روزهای ‌باز) گاوهای هلشتاین استان‌های تهران و البرز و برخی عوامل موثر بر آن‌ ها از 90824 داده‌های‌تولیدمثلی که توسط مر‌‌‌کز اصلاح‌ نژاد ‌دام‌کشور از سال‌های‌1380‌ تا‌ ‌1390 جمع‌آوری ‌شده بود، استفاده گردید. میانگین و انحراف‌معیار فاصله‏‌گوساله ‏زایی 70/52± 401/75 روز و تعداد روزهای ‌باز 59/86 ±122/31 روز برآورد گردید.      ...

متن کامل

بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال ­های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا د...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاوهای هلشتاین اصفهان

برای تعیین عوامل مؤثر بر ماندگاری و پارامترهای ژنتیکی این صفت  از دو روش مدل خطی و ویبول از رکوردهای مربوط به زایش­های سال­های ۹۲-13۷۰ گاوهای هلشتاین استان اصفهان استفاده شد. فایل مشاهدات شامل 201588 رکورد شیردهی از 7۴۲۶۱ دام مربوط به 65 گله تحت پوشش بود. از مجموع 33219 رأس گاو حذف شده در سال­های مورد مطالعه 9/27 درصد حذف­ها به صورت اختیاری و 1/72 درصد غیراختیاری بوده است. میانگین طول عمر و طول...

متن کامل

تأثیر فصل زایش بر برخی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین استان تهران

     The aim of this research was to investigate the calving season effect on some of the productive traits including milk production, fat percentage and some of reproductive traits including pregnancy period and calf birth weight and also estimation of genetic parameters of studied traits too. In this study the data of 22360 Holestein dairy cows form Tehran province’s 65 herds of between 2012 ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران

In this study the causes of culling in 9 industrial dairy farms in northwest of Iran between 2008 to 2013 were investigated. The impact of various factors on culling was analyzed using the GLIMIX procedure of SAS 9.2. The results showed that from 5404 dairy cows culled, voluntary and involuntary culling rate were 24.8% and 75.2 % respectively. Infertility and metabolic disorders were the most f...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023