کالیبراسیون منگنز تحت شرایط مزرعه ای و نقش آن در عملکرد سویا

نویسندگان

علی اسدی کنگرشاهی

محمدجعفر ملکوتی

علی چراتی

چکیده

آزمایش مزرعه ای در 20 مزرعه از مزارع مختلف سویا کاری شرق استان مازندران در سال های 1379 و 1380 اجراء گردید. مزارع مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 5 تا 39 درصد و منگنز قابل جذب از 56/1 تا 10/9 میلی گرم در کیلوگرم بود. آزمایش در هر مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و تیمارهای این تحقیق شامل 20 خاک ( مزرعه ) و دو سطح منگنز (صفر و 40 کیلوگرم سولفات منگنز در هکتار) بود که مجموعا در 120 کرت آزمایشی انجام شد. پس از انجام آزمون خاک کلیه کودها قبل از کاشت به خاک اضافه و با دیسک زیر خاک گردید. حد بحرانی منگنز عصاره گیری شده با dtpa در خاک از طریق روش تصویری کیت-نلسون ومیچرلیخ-بری تعیین گردید. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد مصرف سولفات منگنز عملکرد دانه، غلظت و جذب کل منگنز در کاه و دانه سویا را افزایش داد. بطوریکه مصرف سولفات منگنز در یکی از مزارع سویاکاری شده موجب افزایش 46 درصدی عملکرد دانه سویا (عملکرد دانه سویا در قطعه شاهد 2067 بود و با مصرف سولفات منگنز در یکی از مزارع سویاکاری شده که غلظت منگنز قابل استفاده آن بسیار پایین بود به 3024 کیلوگرم در در هکتار افزایش یافت) گردید. در همه مزارع سویاکاری شده مصرف سولفات منگنز بطور متوسط عملکرد دانه سویا را 24 درصد نسبت به شاهد افزایش دادکه این افزایش از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار گردید. مصرف سولفات منگنز وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و درصد پروتئین دانه را 5/6، 10 و 1/5 درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد. با توجه به داده های حاصل از تحقیقات مزرعه ای، حد بحرانی منگنز در خاک برای دست یابی به 85 درصد حداکثر عملکرد نسبی دانه با استفاده از روش های میچرلیخ-بری و کیت-نلسون به ترتیب 54/3 و 40/4 و با 90 درصد عملکرد نسبی به ترتیب 20/6 و 10/5 میلی گرم در کیلوگرم تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کالیبراسیون منگنز تحت شرایط‌ مزرعه‌ای و نقش آن در عملکرد سویا

آزمایش مزرعه‌ای در 20 مزرعه از مزارع مختلف سویا کاری شرق استان مازندران در سال‌های 1379 و 1380 اجراء گردید. مزارع مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 5 تا 39 درصد و منگنز قابل جذب از 56/1 تا 10/9 میلی‌گرم در کیلوگرم بود. آزمایش در هر مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و تیمارهای این تحقیق شامل 20 خاک ( مزرعه ) و دو سطح منگنز (صفر و 40 کیلوگرم سولفات منگنز در هکتار...

متن کامل

تغییرات مراحل نمو و روابط آن با عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه:

بمنظور مطالعه فنولوژی ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با عملکرد دانه و اجزای آن، این پژوهش به مدت سه سال زراعی (82-1379) در مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج به اجرا در آمد. بیست رقم گندم سازگار به اقلیم‌های زراعی چهار‌گانه کشور (سرد و معتدل سرد، معتدل، گرم و خشک جنوب، گرم و مرطوب شمال) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که...

متن کامل

بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

به‌ منظور بررسی اثرات باقی‌مانده سولفات‌منگنز بر رشد و ترکیب شیمیایی سویا، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تیمار و سه تکرار در20 خاک مختلف از مزارع سویاکاری شرق استان مازندران انجام شد. خاک‌های مورد مطالعه دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت بوده و به نحوی انتخاب گردیدند که مقدار متفاوتی منگنز قابل استخراج با عصاره‌گیر DTPA داشتند. تیمارهای این تحقیق شامل د...

متن کامل

پیش تیمار بذر گندم دوروم بهاره با روی، منگنز و بور در شرایط مزرعه

به منظور بررسی اثر غلظت ­های مختلف پیش­ تیمار یذر دوروم بهاره با چند عنصر ریزمغذی، پژوهشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1392 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل پیش­ تیمار با چهار غلظت 0، 1، 3 و 5 در هزار سولفات­ روی، سولفات­ منگنز و اسید بوریک بودند. اثر ترکیبات عناصر و همچنین اثر متقابل دو فاکتور غلظت و ترکیبات عناصر...

متن کامل

برآورد هتروزیس در هیبریدهای F1 گندم دوروم تحت شرایط مزرعه

  An experiment was conducted to investigate the heterosis in 12 F1 hybrids of durum wheat using agronomic and morphological traits. Parents were selected according to the estimated genetic distances based on the results of a two-year field experiment, which were then crossed to produce F1 hybrids. Twenty-three genotypes (including 11 parents and 12 hybrids) were evaluated using a randomized co...

متن کامل

اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی اثر محلو‌ل‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت‌های خردشده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با فاکتور تنش آبی در گیاه گندم رقم آذر 2 در کرت اصلی و فاکتور کودهای نانو کلات آهن و منگنز به همراه کود میکرو کلات آهن و منگنز در کرت فرعی و در سه تکرار در سال زراعی 94-93 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023