شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

نویسندگان

مصطفی نیک نژاد کاظم پور

اسماعیل کامران

سهیلا ساسانی تالشی

چکیده

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی های فلورسنت روی محیط king’s b بدست آمد بر اساس مشخصات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی، بیماریزایی روی برگهای توت, الکتروفورز پروتئین کل سلول (sds-page) و با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مرآز (pcr) به کمک آغازگرهای اختصاصی, نوع غالب باکتری جدا شده از درختان توت pseudomonas syringae pv.mori شناسایی شد. باکتری نوع دیگر در برخی توتستانهای استان گیلان p.s.pv.syringae تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عامل شانکر باکتریایی درختان فندق در استان گیلان

تا‌کنون دو گونه از باکتریهای جنس Pseudomonas، شامل P. avellanae و P. syringae pv. syringae به عنوان مولد بیماری شانکر باکتریایی و عامل زوال و خشکیدگی درختان فندق (Corylus avellana) شناسایی شده‌اند. علائم عمده بیماری ایجاد شده توسط P. avellanaeشامل پژمردگی سریع جوانه‌ها، سرشاخه‌ها و شاخه‌های درختان طی بهار و تابستان می‌باشد. برگها پژمرده و خشکیده شده و تا مدتها پس از خشکیده شدن متصل به ساقه باقی...

متن کامل

شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان

لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی یکی از بیماری­های مهم اقتصادی است که ریشه، غده، برگ و ساقه تعدادی از گیاهان زینتی را تحت تاثیر قرار می­دهد. این بیماری توسط طیف وسیعی از باکتری­های پکتولیتیک ایجاد می­شود. به منظور شناسایی عوامل لکه برگی باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان، تعداد 70 نمونه از برخی گیاهان زینتی با علائم لکه برگی و پوسیدگی نرم از گلخانه­های مختلف استان جمع آوری شد. پس از جداسازی...

متن کامل

شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak

بیماری لکه برگی ناشی از گونه‌ای زانتوموناس در پامچال وحشی (Primula vulgaris) در چند منطقه جنگلی استان مازندران گزارش شده است (Rahimian. 1995. 12th  Iran. Plant Protec. Cong.,278). براساس یک بررسی ژنومی از تعیین توالی ناحیه ITS و ژن 16s rRNA گزارش گردید که برخی از جدایه‌های عامل لکه برگی پامچال نزدیک به گونه X.campestris می‌باشند (Rahimian et al. ...

متن کامل

معرفی چند گونه جدید قارچ میتوسپوریک مولد لکه برگی درختان پهن برگ در استان گیلان

این تحقیق به منظور شناسایی قارچ های مولد لکه برگی درختان پهن برگ در استان گیلان انجام شد. بین قارچ های شناسایی شده، گونه های sphaeropsis mespili(روی mespilus germanica)، seiridium unicorne (روی crataegus melanocarpa)، septoria cornina(روی cornus sanguinea)،tubakiadryina(رویquercus castaneaefolia) و گونه های نامشخصی از جنس های cylindrogloeumاز رویزبان گنجشک وmonostichella sp.از روی فندق،به عنوان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023