بررسی اثرات بیمارگری قارچverticillium lecanii روی شته سبز هلو myzus persicae در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

نوربخش ارزانیان

احمد عاشوری

حسن عسکری

غلامرضا رسولیان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

چکیده  یکی از مشهورترین قارچ­های بیمارگر حشرات،  anisopliae Metarhiziumمی باشد که در خاک وجود داشته و از قابلیت بیمار کردن آفات گیاهی و جانوری برخوردار می­باشد. شته ی سبز هلو(Myzus persicae) در کلیه­ی مناطق ایران وجود داشته و به درختان هلو، مرکبات، سبزیجات و گیاهان زینتی گلخانه­ای  خسارت می زند. در این مطالعه مرگ­ و میر شته­ی سبز هلو توسط قارچ Metarhiziumanisopliae مورد بر رسی قرار گرفت. از دو ...

متن کامل

بررسی اثرات کشندگی حشره‌کش پیریمیکارب، روغن سیتووت و مخلوط آنها روی سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (Myzus persicae) در شرایط گلخانه

میزان حساسیت مراحل مختلف زیستی سفید‌بالک گلخانه و حشره کامل شته سبز هلو در برابر حشره‌کش پیریمیکارب با نام تجاری پریمور و روغن سیتووت به تنهایی و مخلوط با یکدیگر در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. روش زیست‌سنجی مورد استفاده برای حشرات کامل سفید‌بالک گلخانه روش لوله‌های شیشه‌ای (Glass vials) برای مراحل نا‌بالغ (تخم، پورگی و شفیرگی) روش غوطه‌ورسازی برگ (Leaf dipping) بود و برای شته سبز هلو از ...

متن کامل

بیولوژی و کارایی کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (menteries) روی شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

بیولوژی و شکارگری کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (menteris) تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میانگین طول دوره رشدی از تخم تا حشره کامل در دماهای 5/22، 25، 5/27، 30 و 5/32 با تغدیه از شته سبز هلو 02/24، 68/19، 15/17، 009/14 و 32/14 و با تغذیه ازتخم پروانه بید آرد 27، 22/23، 57/19، 14/16 و 33/16 و با تغذیه ازتخم پروانه بید غلات 83/28، 52/24، 39/21، 92/17 و 22/18 بود و کم ترین میزان مرگ و می...

15 صفحه اول

کارایی قارچ lecanicillium lecanii (zimmerman) zare & gams بر روی جمعیت شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) (hom.,: aphididae)

در این تحقیق اثر کشندگی فرم تجارتی قارچ lecanicillium lecanii (zimmerman) zare & gams با نام ورکانی (vercani) روی حشرات بالغ شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) روی سیب زمینی و کلزا و حشرات کامل شته جالیز aphis gossypii (glover) روی خیار در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی (2±22درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 100 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. برای انجام آزمایش، 5 غلظت اسپوری بر ...

15 صفحه اول

بررسی اثرات کشندگی حشره کش پیریمیکارب، روغن سیتووت و مخلوط آنها روی سفیدبالک گلخانه (trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (myzus persicae) در شرایط گلخانه

میزان حساسیت مراحل مختلف زیستی سفید بالک گلخانه و حشره کامل شته سبز هلو در برابر حشره کش پیریمیکارب با نام تجاری پریمور و روغن سیتووت به تنهایی و مخلوط با یکدیگر در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. روش زیست سنجی مورد استفاده برای حشرات کامل سفید بالک گلخانه روش لوله های شیشه ای (glass vials) برای مراحل نا بالغ (تخم، پورگی و شفیرگی) روش غوطه ورسازی برگ (leaf dipping) بود و برای شته سبز هلو از ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023