تولید پینه از ریزنمونه های کاج مطبق (araucaria excelsa l. ) در شرایط درون شیشهای

نویسندگان

محمود اثنی عشری

امید کرمی

عقیل محمودی پور

چکیده

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه های ساقه و برگ کاج مطبق (araucaria excelsa l.) به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط های کشت موراشیگ و اسکوگ (ms) و گوبتا و پولمن (bm) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (naa)، ایندول بوتریک اسید (iba)، 2,4-d (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر همراه با 30 گرم در لیتر ساکارز استفاده شد. پینه زایی در هر دو محیط کشت تنها در حضور پیکلورام و فقط در تاریکی مشاهده گردید. اما در محیط کشت bm کالوس های بیشتری نسبت به محیط کشتms تولید شد و میزان آن در ریز نمونه های ساقه نسبت به برگ زیادتر بود. به منظور ایجاد رویان های بدنی، پینه ها به محیط های کشت bm و ms حاوی غلظت های پایین naa ، iba، 2,4-d و پیکلورام هر یک به میزان 1/0 و2/0 میلی گرم در لیتر و همچنین محیط بدون اکسین حاوی 30 گرم در لیتر مانیتول، 30 میلی گرم در لیتر آبسزیک اسید (aba)، 4 گرم در لیتر پلی اتیلن گلیکول (peg) ( با وزن مولکولی 6000) و 80 گرم در لیترساکارز منتقل شدند، اما بر روی هیچ یک از محیط های کشت مذکور رویان بدنی ایجاد نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های ساقه و برگ کاج مطبق (Araucaria excelsa L.) ‌به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط‌‌‌های کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) و گوبتا و پولمن (BM) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (NAA)، ‌ایندول بوتریک اسید (IBA)، 2,4-D ‌ (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 ...

متن کامل

تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین‌های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)

به‌منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام‌خمینی‌(ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (Araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا‌ست. این گیاه به‌منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از‌آنجا‌که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به...

متن کامل

تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (araucaria excelsa r.)

به منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا ست. این گیاه به منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از آنجا که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به...

متن کامل

جنین زایی سوماتیکی در کاج مطبق (araucaria heterophylla)

تکثیر گیاهان عالی در شرایط درون شیشه ای، یکی از مهمترین اهداف کشت بافت گیاهی محسوب می شود. آروکاریای زینتی(کاج مطبق) با نام علمی araucaria heterophylla یکی از گونه های مهم سوزنی برگان و از خانواده araucariaceae می باشد که از طریق رویشی (قلمه) و زایشی (بذر) تکثیر می شود، با توجه به ارزش اقتصادی بالای آن به عنوان یک درخت زینتی با هدف دستیابی به روش تکثیر از طریق جنین زایی سوماتیکی آن این پژوهش ان...

15 صفحه اول

بهینه‌سازی تولید پینه و تأثیر تنش اسمزی بر پینه های گل قرنفل (Dianthus barbatus L.) در محیط درون شیشه‌ای

Dianthus barbatus is an important ornamental bedding plant in temperate regions with traditional medicinal applications. Water shortage and drought stress are major limitations for landscape development and plant medicine production. Callogenesis is the key step for modern plant breeding techniques and in vitro drought stress study defines the mechanisms of plant response to stress. Therefore t...

متن کامل

تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای

با توجه به دگرگُشنی گونه کُنار، لازم است برخی از پایه­های نخبه را از طریق غیرجنسی و تکنیک کشت بافت تکثیر نمود. در این مطالعه قابلیت کالوس­زایی و باززایی ریزنمونه برگ گونه کُنار مورد ارزیابی قرار گرفت. ریزنمونه­های برگ بدست آمده از نهال تولید شده در شرایط درون شیشه‌ای، روی محیط کشت MS حاوی هورمون­های 2,4-D، NAA، TDZ و BAP در سه سطح (5/0، 1 و 2 میلی­گرم در لیتر) کشت شدند. به منظور باززایی، محیط پایه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 2-38

شماره 2 2008

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023