هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

نویسندگان

احمد ودادی

حسین صفرزاده

مهین احمدپور

چکیده

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. هوش هیجانی توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و رفتار خود و دیگران است. تعهد سازمانی نیز اعتقاد قوی به اهداف و ارزش­های سازمان، تمایل به تلاش به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن را دربرمی­گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه روسای شعب بانک سپه در شهر تهران است. هوش هیجانی به وسیله پرسشنامه «شرینگ» و تعهد سازمانی به وسیلة پرسشنامه «آلن و می یر» اندازه گیری شده است. بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی مولفه های هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر آن است که از میان مولفه­های هوش هیجانی، همدلی بیشترین تاثیر را بر تعهد سازمانی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران

This paper tries to study the emotional intelligence relationship with self-control and organizational commitment of secondary-schools educational managers. The research employs a correlational-descriptive method. The sample group consists of 59 managers selected through systematic random sampling method. There were 27 female and 32 male managers. The data were gathered by using emotional intel...

متن کامل

بازتاب هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران

مقدمه: مدیران پرستاری متناسب با توسعه سازمان‌ها باید بیشتر به مسئله تعهد کارکنان توجه داشته باشند تا بتوانند مشکلات نیروی انسانی شاغل را به‌روش مناسبی جهت دستیابی به اهداف سازمان حل کنند. هوش هیجانی آنان نقش یک و اسطه دارد که تنظیم آن منجربه توانایی مدیریت و بهبود عملکرد و ظایف می‌شود. هدف: این مطالعه تعیین تأثیر برنامه‌ی طراحی شده بهسازی هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران بوده...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی مدارس متوسطه است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. گروه نمونه، پنجاه و نه نفر از مدیران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. مدیران زن، 27 نفر و مدیران مرد، 32 نفر بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی عزیزی (1387)، خویشتن داری نیک منش (1386) و تعهد سازمانی مودی، است...

متن کامل

تحلیل رابطه فضیلت سازمانی به‌عنوان یک مؤلفه اخلاقی با هوش معنوی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی

زمینه: امروزه، با نگرش‌های جدیدی که نسبت به جنبه‌های اخلاقی و مشارکتی کارکنان در سازمان‌ها حاصل شده و نقشی که فضیلت سازمانی در تربیت احساسات و تعاملات مثبت در سازمان‌ها دارد، اهمیت روز افزون فضایل سازمانی آشکار شده است، این پژوهش در صدد است، رابطه بین هوش معنوی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی با مزیت اخلاقی فضیلت سازمانی را بررسی کند. روش: پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش...

متن کامل

بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران شرکت مگاموتور

به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی پژوهشی به روش توصیفی – همبستگی در میان مدیران شرکت مگاموتور انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت مذکور بود که در نهایت با استفاده از جدول مورگان نمونه ای به حجم 42 نفر از میان 52 نفر جامعه انتخاب گردید. ابزار سنجش عبارت از دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینک با ضریب پایایی 0.84 و تعهد سازمانی می یر و آلن با ضریب پایایی 0.81...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مدیریت کسب و کار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2252-0104

دوره 1

شماره 2 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023