بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

نویسندگان

داود فیض

عظیم زارعی

بهاره کریمی

چکیده

برای برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت­های کوچک و متوسط، بایستی روی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه­گذاری کرد. یکی از این عوامل توجه و اهمیت سازمان به فناوری روز و برتر است. با این وجود مطالعات نشان داده است که بیشتر شرکت‎های کوچک و متوسط نسبت به مزیت­هایی که این فناوری­ها برایشان به‎وجود می­آورد، بی­توجه­اند. در این نوشتار تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و برای جمع‎آوری داده­ها از ابزار پرسش‎نامه استفاده شده است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج به‎دست آمده از آزمون میانگین یک جامعه‎ی آماری، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معناداری در بروز کارآفرینی سازمانی و همچنین ابعاد ایجاد مشاغل جدید، نوآوری در فرآیندها، ریسک‎پذیری، خودتجدیدی و رقابت تهاجمی در شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان نداشته، ولی در ابعاد نوآوری در محصولات و خدمات و پیشگامی مؤثر بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شرکتهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

چکیده: به منظور برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت های کوچک و متوسط بایستی بر روی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه گذاری کرد. به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که روایی آن با استفاده از روش روایی ...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط (قلمرو مطالعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد)

مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیرات عوامل فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بدین منظور، نخست مقیاس‌هایی با هدف اندازه‌گیری مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و اقدامات کارآفرینانه شرکتی توسعه می‌یابد. انتخاب نمونه‌ها، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده و از بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد صورت گرفت. بر اساس مقدار بارهای عاملی و نحوه بارگیری مؤلفه‌ها بر عوامل در رابطه با هریک...

متن کامل

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط

Due to unexpected changes in today's business world, companies should be agile to exploit the best opportunities. This capability helps them to explore, adapt and respond to the unanticipated changes to get a better place in the competitive market. Agility is a set of capabilities and competencies that an organization needs in order to thrive and prosper in a continuously changing business envi...

متن کامل

آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده­اند.­ بنا بر نتایج تحقیق، میز...

متن کامل

اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط(مطالعه موردی شهرک صنعتی همدان)

فناوری اطلاعات پدیده ای نسبتا جوان و بسیار متحول است. افزایش قدرت رقابتی در بازار از مهمترین اهداف بکارگیری گسترده فناوری اطلاعات در سازمانها و بنگاهها می باشد. عامل اساسی موفقیت های بلند مدت یک شرکت دستیابی به مزیت رقابتی و نگهداری آن است. در مزیت رقابتی شرکت باید بتواند نسبت به صنعتی که در آن مشغول به فعالیت است دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبا باشد. در بحث های مربوط به مدیریت، مسئله رقابت به ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

ناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ISSN 2008-5893

دوره 5

شماره 2 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023