جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، xanthomonas citri subsp.citri

نویسندگان

داریوش غلامی

سعید امین زاده

سید مهدی علوی

طناز گودرزی

نسرین کاظمی پور

چکیده

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریxanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای این کار کاندیدهای مناسبی هستند، lashar dgh2 نوعی باکتریوسین بومی و جدید می باشد که برای مهار این بیماری کاندیدای مناسبی می باشد. این باکتریوسین اولین باکتریوسین مهار کننده باکتری زانتوموناس در دنیا می باشد که قادر به مهار سویه های ایرانی و جهانی این باکتری می باشد. امید است که با تحقیقات آتی بر روی این باکتریوسین و بهینه سازی قدرت مهارکنندگی آن بتوان گام مهمی در جهت کنترل این بیماری برداشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی xanthomonas citri subsp. citri عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در ایران

مرکبات یکی از مهمترین محصولات باغی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان به شمار می آید. صنایع بسیاری در ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده مرکبات، وابسته به این محصول می-باشند. شانکر باکتریایی مرکبات ناشی از xanthomonas citri subsp. citri یکی از مهمترین بیماری-های این محصول است که سالانه خسارت زیادی را به انواع ارقام تجاری مرکبات در سراسر دنیا وارد می سازد. سه استرین aw, a* و a در زیرگونه ...

15 صفحه اول

جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای کنترل کننده ی عامل بیماری شانکر مرکبات

زانتوموناس باکتری گرم منفی و عامل بیماریی شانکر مرکبات است. سوزاندن درختان، استفاده از سموم شیمیایی و اعمال قوانین قرنطینه ای از روش های کنترل این بیماری است. استفاده بیش از حد سموم، آثار سو بر سلامت و اکوسیستم ها به همراه خواهد داشت و از طرف دیگر امحا درختان هزینه ی هنگفت مالی و زمانی را بر باغداران برای احیا مجدد تحمیل خواهد نمود. روش های کنترل بیولوژیک و در این بین بهره مندی از باکتریوفاژها ...

15 صفحه اول

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله پژوهش های سلولی و مولکولی

ناشر: انجمن زیست شناسی ایران

ISSN 2383-2738

دوره 27

شماره 1 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023