انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار

نویسندگان

مهران سپهری

علی کرمانشاه

چکیده

در این مقاله پس از مرور ادبیات موجود و در حال شکل گیری مروری نقادانه بر نظری های موجود مهندسی مجدد فرایندها انجام شده و از منظری راهبردی چارچوبی تکمیلی به هم راه چند فرضیه پیشنهادی به منظور درک نظر یو تبیین بهتر مهندسی مجدد در عمل ارائه گردد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این جهت مدلی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن ترکیب بهینه ای از ...

متن کامل

رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این جهت مدلی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن ترکیب بهینه ای از ...

متن کامل

بررسی امکان سنجی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

چکیدههدف این مقاله تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه میباشد. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار ووظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع بعنوان بنیادی ترین زمینه های این تحولات انتخاب گردیده است.فرضیه های لازم با توجه به چهار حیطه مذکور ساخته شد و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه در میان 60از فنون م...

متن کامل

کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

در این مقاله بعد از بیان مقدمه ای تفضیلی از دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، مهمترین ویژگی های این فرایند با تاکید بر فناوری اطلاعات معرفی شده و نتایج چند مطالعه عمده درباره زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات برای پیاده سازی آن تشریح در ادامه مهمترین عوامل موثر بر این فرایند با محوریت فناوری اطلاعات توصیف می گردد. سپس به ارتباط ویژه مهندسی مجدد و فناوری اطلاعات پرداخته ...

متن کامل

ارزیابی و بهبود فرآیندهای کاری فروش کارخانه سیمان خاش با رویکرد مهندسی مجدد کسب و کار

تحولات اخیر در دنیای کسب و کار و و نظریات بهبود و بهینه نمودن منابع سازمان ها ، شرکت ها را ناگزیر نموده است تا به رویکردهای نوین مدیریتی توجه داشته باشند .یکی از این رویکردها مبحثی بنام مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار است .این رویکرد با مبنا قراردادن فرآیند محوری و تغییرات بنیادی سعی در نتیجه گرایی شگفت آور دارد. فرآیندهای فروش شرکت سیمان خاش در این تحقیق با رویکرد مهندسی مجدد مورد بررسی و ار...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)

ناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ISSN

دوره 18

شماره 2 2005

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023