طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

نویسندگان

محمد مدرس یزدی

جهانگیر یدالهی فارسی

احمد جعفرنژاد

غلامرضا جمالی

چکیده

یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از انتخاب نوع زنجیره تامین مناسبی که بتوان از آن طریق به عملکرد بهینه در سرتاسر زنجیره دست یافت. در این مقاله زنجیره های تأمین ساخت به سه نوع ناب, چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است. هم چنین زنجیره تأمین متناسب با نوع محصول که به سه نوع محصول استاندارد (کارکردی), محصول ابداعی و محصول ترکیبی تقسیم میگردند, مورد تشریح قرار گرفته است. سپس چارچوبی را جهت طبقه بندی زنجیره های تأمین مبتنی بر مشخصات محصول و مراحل چرخه عمر محصول ارائه گردیده است. در ادامه مدلی جهت انتخاب زنجیره متناسب با نوع محصول توسط هر سازمان, مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر

این مقاله برگردانی از مقاله ایمنی محصول می باشد. این مقاله به توصیف مدل جدیدی از طول عمر محصول می پردازد که تولید کنندگانبرای بهبود ایمنی و برای جلوگیری از ورود محصولات معیوب به بازار، مورد استفاده قرار می دهند. این مدل دارای هشت مرحله است واین مقاله به توصیف و تشریح مسائل ضروری مرتبط با ایمنی در هر مرحله، می پردازد. روشهای تحلیلی که باید در مراحل مختلف مورداستفاده قرار گیرند ...

متن کامل

معرفی مدلی برای بررسی استواری طراحی در چرخه عمر محصول

طراحی استوار ، راهکاری نوین و مبتنی بر خلاقیت برای ارتقاء سطح کیفی محصولات با حداقل هزینه ممکن می باشد که در عصر رقابتی امروز می توان از آن در سازمانهای تولیدی و حتی خدماتی استفاده نمود و موجبات حفظ سود آوری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی را فراهم آورد. در سالهای اخیر توجه فراوانی به بررسی پایداری عملکرد محصول در طی زمان شده است و بررسی مشخصه های کیفی زمان محور در برخی صنایع نظیر داروسازی از اهمیت...

15 صفحه اول

تأثیر چرخه عمر و اندازه، بر اولویت گزینه‌های تأمین مالی برون سازمانی

مهم‌ترین تصمیمات مدیران شرکت‌ها، تصمیمات ساختار سرمایه آن‌هاست. این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و حداکثر شدن ثروت سهامداراندارند. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمر مراحل حیات شامل: تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که تصمیمات تأمین مالی برون سازمانی (استقراض ـ انتشار سهام) متأثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرپذیری ا...

متن کامل

طراحی الگوی کیفیت حسابرسی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی

از آنجایی‌که محصول نهایی حسابرسی مورداستفاده سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تدوین‌کنندگان مقررات، دولت‌ها و به‌طور اعم جامعه هست، لذا برداشت از کیفیت حسابرسی در میان ذینفعان متفاوت است. پژوهش­های صورت گرفته تا کنون صرفاً کیفیت حسابرسی را از دیدگاه افراد درون حرفه شناسایی نمودند و از طرفی با توجه به شرایط محیطی حرفه حسابرسی در ایران بسیاری از حوزه­هایی که می­توانند بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشند...

متن کامل

بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک

طی سال های اخیر، مفاهیم متعددی برای تغییر سازمانی ارائه شده است که فر آیندهای کسب و کار را به عنوان مبنای مفهومی برای طراحی سازمان مورد توجه قرار می دهند . نگرش فرآیندی و فرآیند محوری از مهم ترین ویژگی هایی است که سازم ان های پیشرو باید داشته باشند . استقبال از تغییر و دگرگونی، بر این فرض اولیه مبتنی هستند که سازمان ها باید مجدداً بر وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین نیازهای مشتریان تمرکز کنند. موفقیت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)

ناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ISSN

دوره 19

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023