ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

نویسندگان

محمد عبداللهی

چکیده

با توجه به ضرورت و اهمیت روز افزون به کارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی و فنی در فرآیند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان کامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی در توسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده چارچوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر درونی آن از جمله ترویج مورد توجه قرار گرفت به منظور تعیین سهم ترویج در توسعه کشاورزی علاوه بر اعمال روش شبه آزمایشی و کنترل میدانی عوامل غیر آزمایشی تکنیکهای پیشرفته کنترل آماری نیز مورد استفاده قرار گرفت پس از انتخاب نمونه ها در سطح ملی و گرد آوری داده ها وتحلیل آنها این نتایج به دست آمده که توسعه کشاورزی تابعی از شرایط و عوامل عدیده ای است که یکی از موثرترین آنها ترویج کشاورزی است ترویج از طریق ارتقا سطح دانش و مهارتهای کشاورزان در توسعه کشاورزی موثر است ولی میزان این تاثیر به عوامل کنترل مطرح شده اند عوامل کنترل اعم از آ،که عوامل درون بخشی ترویج و نظام کشاوری باشند یا عوامل اجتماعی و طبیعی در افزایش میزان اثر بخشی ترویج در توسعه کشاورزی موثرند بنابراین در فرایند توسعه ترویج وتوسعه کشاورزی توجه به مجموعه این عوامل ضروری است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگیها وماهیت نظام ترویج ومیزان تأثیر آن در توسعه کشاورزی ایران (از نظر خبرگان ترویج)

بهبود مدیریت وتنظیم جایگاه تشکیلاتی و روند اساسی ترویج کشاورزی نه تنها در ایران بلکه در اغلب نقاط جهان از نکات برجسته در تدوین الگوهای ساختی آن است. در این تحقیق که با توجه به کارکردهای محققینی چون اکسین و ثروآت ‘ جینج و اخیرا آدامز صورت گرفته ماهیت فعالیتها ‘ میزان تأثیر ترویج در توسعه کشاورزی ‘ نحوه پذیرش روند دولتی ‘ جایگاه تشکیلاتی ومیزان فعالیت سازمان مربوطه درهدایت و ارشاد روستائیان به هم...

متن کامل

نقش تعاونی‌های کشاورزی در توسعه و ترویج کارآفرینی

توسعه و ترویج فرهنگ کار­آفرینی در بین مردم به خصوص قشر روستایی و کشاورزان از راهبرد­هایی است که امروزه اندیشمندان به آن تأکید ویژه­ای دارند. البته این راهبرد در گذشته نیز چه آگاهانه و چه غیر­آگاهانه مورد استفاده برخی دولت­ها بوده است. ضرورت پرداختن به مقوله حساس کار­آفرینی و نقش تعاونی­های کشاورزی در توسعه و ترویج آن در شرایط کنونی جامعه ایران بیش از پیش احساس می­شود. آنچه باعث اذعان همگان به ا...

متن کامل

ویژگیها وماهیت نظام ترویج ومیزان تأثیر آن در توسعه کشاورزی ایران (از نظر خبرگان ترویج)

بهبود مدیریت وتنظیم جایگاه تشکیلاتی و روند اساسی ترویج کشاورزی نه تنها در ایران بلکه در اغلب نقاط جهان از نکات برجسته در تدوین الگوهای ساختی آن است. در این تحقیق که با توجه به کارکردهای محققینی چون اکسین و ثروآت ‘ جینج و اخیرا آدامز صورت گرفته ماهیت فعالیتها ‘ میزان تأثیر ترویج در توسعه کشاورزی ‘ نحوه پذیرش روند دولتی ‘ جایگاه تشکیلاتی ومیزان فعالیت سازمان مربوطه درهدایت و ارشاد روستائیان به هم...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

نظام ترویج کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه کشاورزی، طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ طوری که سبب شده است تا این نظام از سوی مسئولین، کارفرمایان و روستاییان مورد انتقاد باشد. به‌منظور حل مشکلات این نظام، طرح اصلاح ساختار نظام ترویج کشاورزی، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیای خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته‌های تحقیقاتی و فناوری، مطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود ...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
نامه علوم اجتماعی

ناشر: دانشکده علوم اجتماعی

ISSN -

دوره 1

شماره 21 2003

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023