برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

نویسندگان

حسین رضا کیانی منش

اردشیر نجاتی جوارمی

قدرت اله رحیمی میانجی

چکیده

با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مطالعه و تکثیر مرغ بومی مازندران و مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه ها و در آمدهای مربوط به پرورش مرغ بومی، یک مدل ریاضی طراحی گردید و پارامترها و ارزش اقتصادی صفات برآورد شد. آنگاه حساسیت مدل نسبت به تغییرات هر یک از پارامترهای مدل محاسبه شد. مدل مورد مطالعه در این تحقیق رامی توان با اندکی تغییر، در برنامه های اصلاح نژاد مرغ بومی درسایر نقاط کشور نیز استفاده نمود. حساسیت مدل طراحی شده را می توان با تغییر پارامترها در دامنه مورد قبول آزمایش کرد و با استفاده از پارامترهای برآورد شده در هر زمان، ارزشهای اقتصادی مناسب را برآورد کرد. با استفاده از مدل طراحی شده ضرایب 36/3، 72/91، 07/52 و 1/74- به ترتیب برای صفات وزن بدن در هشت هفتگی، تعداد تخم مرغ در سه ماه اول تولید، وزن تخم مرغ و سنّ بلوغ جنسی حاصل شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در مرغان بومی مازندران

در این تحقیق پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی یک مدل ریاضی برای برآورد ضرایب اقتصادی صفات ، محاسبه و مدل ریاضی مورد نیاز طراحی شده است . با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مطالعه و تکثیر مرغ بومی مازندران و همچنین مطالعه هزینه ها و درآمدهای مربوط به پرورش و نگهداری مرغ بومی، کلیه عواملی که در هزینه ها و درآمدهای پرورش مرغ بومی موثر هستند مورد مطالعه قرار گرفته و پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی مد...

15 صفحه اول

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم‌خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

          در این پژوهش از داده‌ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال‌ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت‌پذیری و همبستگی‌ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی به‌ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم‌افزار ASREML برآورد گردید. میزان افت ناشی از ه...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی آذربایجان غربی

هدف از این پژوهش برآورد روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی آذربایجان غربی بود. به منظور برآورد روند ژنتیکی، از تعداد 40588 رکورد مربوط به مرغ و خروس-های بومی که طی15 نسل، از سال 1367 تا 1391 در ایستگاه اصلاح نژاد و تکثیر مرغ بومی، آذربایجان غربی واقع در شهرستان ارومیه تهیه شده بود، استفاده گردید. صفات مورد بررسی شامل وزن بدن در 8 هفتگی(bw8)، سن بلوغ جنسی(asm)، وزن بدن در بلوغ جنسی(bwsm)، تع...

15 صفحه اول

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

در این پژوهش از داده­ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال­ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت پذیری و همبستگی­ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم مرغ، وزن تخم مرغ و سن بلوغ جنسی به­ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم­افزار asreml برآورد گردید. میزان افت ناشی از هم­خونی نیز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
کشاورزی (منتشر نمی شود)

ناشر: دانشگاه تهران

ISSN 5524-1562

دوره 3

شماره 1 2001

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023