تاثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز

نویسندگان

دکتر ابوالفضل رجب

دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد

دکتر مهرداد مدیر صانعی

دکتر بهرام شجاعدوست

دکتر سید محمد مهدی کیائی

چکیده

هدف: مقایسه اثر داروهای کوکسیدیواستات و واکسن های کوکسیدیابی بر عملکرد جوجه های گوشتی آلوده شده به کوکسیدیوز حیوانات: تعداد نهصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه از سویه تجاری ross208 روش: برای انجام آزمایش هشت گروه آزمایشی درنظر گرفته شد به طوری که هر گروه شامل زیر گروه 40 قطعه ای بود. برای تغذیه جوجه ها در طول دوره آزمایش از جیره غذایی بر پایه ذرت- کنجاله سویا و با فرمول یکسان استفاده شد. به جیره غذایی دو گروه آزمایشی سوم و چهارم به ترتیب دو داروی سالینومایسین و دیکلازوریل اضافه گردید. جوجه های چهار گروه پنجم تا هشتم در سن پنج روزگی به ترتیب چهار واکسن iracox,livacox t, paracox 5 , livacoxq را همراه با آب آشامیدنی دریافت نمودند. جوجه های تمام گروههای آزمایشی به غیر از گروه اول ، در سن 26 روزگی و از راه دهانی با سوسپانسیون حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمریا آلوده شدند. از روز هفتم بعد از ایجاد آلودگی تجربی و به مدت هفت روز ، اقدام به نمونه گیری از مدفوع جهت تعیین تعداد ااسیست دفع شده درهر گرم از مدفوع گردید. شاخصهای تولیدی به طور هفتگی اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج به دست آمده در مورد شاخصهای مورد ارزیابی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند . در مواردی که اختلاف معنی داری مشاهده گردید. برای مشخص نمودن اختلاف بین گروه ها از ازمون sxheffe استفاده شد. نتایج: درتمام طول مدت نمونه برداری از مدفوع بیشترین وکمترین میزان دفع ااسیست به ترتیب مربوط به دو گروه شاهد آلوده شده و شاهد غیر آلوده بود. استفاده از داروها یا واکسن سبب کاهش معنی دار دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد آلوده شده (شاهد مثبت) از روز پنجم نمونه برداری گردید. (05/0>p) بعد از هفته اول بالاترین وزن بدن مربوط به جوجه های گروه درمان شده با سالینومایسین بود واختلاف بین میانگین وزن بدن در گروه های آزمایش معنی دار بود (05/0>p) درتمام طول دوره آزمایش بهترین ضریب تبدیل غذایی به گروه شاهد منفی اختصاص داشت. نتیجه گیری: از مجموع نتایج به دست آمده در این بررسی تجربی می توان چنین استنباط نمود که استفاده از واکسن های کوکسیدیایی و داروهای کوکسیدیواستات می تواند در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز ، میزان دفع ااسیست را به طور معنی دار کاهش داده و تا حدودی سبب بهبود عملکرد تولید در آنها شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدیوزبر ضایعات روده ای و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز

کوکسیدیوز مهمترین بیماری انگلی در طیور می باشد. از آنجایی که استفاده از داروهای ضد کوکسیدیایی یا واکسیناسیون به عنوان متداول ترین روش های پیشگیری از این بیماری مورد توجه می باشند، به منظور مقایسه تأثیر این روش ها در پیشگیری از بیماری، آزمایشی تجربی انجام شد. در این بررسی تعداد 960 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری ross بطور تصادفی به هشت گروه آزمایشی مساوی تقسیم شده و در طول دوره آزمایش ...

متن کامل

تاثیر استفاده توام پروبیوتیک و واکسن کوکسیدیوز بر آلودگی تجربی کوکسیدیایی درجوجه‌های گوشتی

‌چکیده با هدف بررسی تاثیر استفاده توام پروبیوتیک با منشا لاکتوباسیلوس(پریمالاک) و واکسن کوکسیدیوز (پاراکوکس– 5) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در ابتلا ‌ی تجربی به کوکسیدیوز، تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی نر به طور تصادفی به پنج گروه آزمایشی 120 قطعه‌ای با چهار تکرار تقسیم شدند. گروه‌های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب پروبیوتیک، واکسن کوکسیدیوز و پروبیوتیک+ واکسن کوکسیدیوز را دریافت کردند. در 26 روزگی تم...

متن کامل

تاثیر استفاده توام پروبیوتیک و واکسن کوکسیدیوز بر آلودگی تجربی کوکسیدیایی درجوجه های گوشتی

چکیده با هدف بررسی تاثیر استفاده توام پروبیوتیک با منشا لاکتوباسیلوس(پریمالاک) و واکسن کوکسیدیوز (پاراکوکس– 5) بر عملکرد جوجه های گوشتی در ابتلا ی تجربی به کوکسیدیوز، تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی نر به طور تصادفی به پنج گروه آزمایشی 120 قطعه ای با چهار تکرار تقسیم شدند. گروه های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب پروبیوتیک، واکسن کوکسیدیوز و پروبیوتیک+ واکسن کوکسیدیوز را دریافت کردند. در 26 روزگی تمام گ...

متن کامل

تأثیر استفاده از واکسن‌ها و داروهای ضد کوکسیدیوزبر ضایعات روده‌ای و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز ‌

کوکسیدیوز مهمترین بیماری انگلی در طیور می‌باشد. از آنجایی که استفاده از داروهای ضد کوکسیدیایی یا واکسیناسیون به عنوان متداول‌ترین روش‌های پیشگیری از این بیماری مورد توجه می‌باشند، به منظور مقایسه تأثیر این روش‌ها در پیشگیری از بیماری، آزمایشی تجربی انجام شد. در این بررسی تعداد 960 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری Ross بطور تصادفی به هشت گروه آزمایشی مساوی تقسیم شده و در طول دوره آزمایش...

متن کامل

تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی

هدف : تعیین اثر بتایین بر عملکرد و میزان دفع اووسیست در جوجه‌های گوشتی مبتلا به بیماری کوکسیدیوز. طرح : آزمایش فاکتوریل (4×2) در قالب طرح کاملا تصادفی حیوانات: سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نرسویه راس. روش : سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس به 8 تیمار آزمایشی تقسیم شدند طرح شامل چهار سطح بتایین (صفر 05/0، 10/0 و 15/0 درصد) و دو سطح سالینومایسین (0 , 66ppm) با 3 تکرار و 15 قطعه در هر تکرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله تحقیقات دامپزشکی (journal of veterinary research)

ناشر: دانشگاه تهران

ISSN 2008-2525

دوره 59

شماره 1 2004

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023