اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

نویسندگان

سید حمید یاهوئیان

محمدرضا بی همتا

حمیدرضا بابایی

داوود حبیبی

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های ناقص با دو تکرار و دو محیط تنش و بدون تنش با استفاده از 49 ژنوتیپ از گروه های رسیدگی ii,i و iii سال 1383 در مزرعه بخش تحقیقات دانه های  روغنی موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر کرج انجام گرفت. صفات فنولوژیک، عملکرد و اجزای آن و درصد پروتئین و روغن اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بین ژنوتیپ ه ا برای اغلب صفات تنوع وجود دارد . تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه مسیر صفات مورد بررسی، نشان داد که در شرایط بدون تنش خشکی بیشترین تاثیر را تعداد دانه در بوته و در شرایط تنش میزان تولید بیوماس بیشترین تاثیر را روی عملکرد دانه داشتند. تجزیه به عامل های اصلی در شرایط بدون تنش 5 عامل و در شرایط تنش 4 عامل را شناسایی کرد که نشان می دهد در شرایط بدون تنش صفات تعداد غلاف در گره زایا، تعداد دانه در گیاه، درصد پروتئین و در شرایط تنش وزن صد دانه، وزن ریشه، عملکرد بیوماس با عملکرد دانه همراه بودند و بر روی آن تاثیر دارند. محاسبه شاخص های تحمل و تجزیه بای پلات، شاخ ص های sti , gmp , mp , harm را به عنوان مناسب ترین شاخص های تحمل به خشکی در سویا شناسایی کرد و ژنوتیپ های  ،maccon ،cysen , ld.8149 دارای عملکرد بالا و متحمل به خشکی و ژنوتیپ های enterprise ، hadgson ، korona به عنوان ژنوتیپ های حساس به خشکی با عملکرد پایین شناسایی شدند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در بهبود عملکرد ژنوتیپ های سویا تحت تنش کم آبی

به ­منظور ارزیابی اثر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی برتحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ­ های سویا، این آزمایش گلدانی با 15 ژنوتیپ وارداتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در شهرستان دماوند انجام شد. عامل اول شامل 15 ژنوتیپ سویا و عامل دوم شامل دو سطح آبیاری نرمال  و قطع آبیاری در زمان 50 درصد غلاف دهی تا زمان دانه بندی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنو...

متن کامل

اثر میکوریز آربوسکولار و برادی رایزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا تحت تنش کم آبی

به منظور بررسی تأثیر دو نوع زیستی بر رقم m9 سویا تحت تنش کم آبی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعۀ دانشگاه بوعلی سینا در سال 1391 اجرا شد. در کرت اصلی سه سطح آبیاری پس از 50، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر a و در کرت فرعی کود زیستی در چهار سطح (برادی رایزوبیوم، میکورایز، هر دو کود زیستی و عدم تلقیح) بودند. نتایج نشان داد تنش کم آبی اثر معنا­دار...

متن کامل

تاثیر تنش کم آبی و مصرف سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

این آزمایش در سال زراعی 89-1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل آبیاری در سه سطح آبیاری کامل (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله شیری شدن و مرحله خمیری شدن دانه، سالیسیلیک اسید در دو سطح با مصرف به مقدار یک میلی مولار و بدون مصرف و دو رقم الوند و شهریار، طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. نتایج نشان داد با قطع آ...

متن کامل

تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

مواد آلی یکی از منابع مفید برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی تحت تنش آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تنش آ...

متن کامل

تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

مواد آلی یکی از منابع مفید برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی تحت تنش آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تنش آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران

ISSN 2322-1208

دوره 2

شماره پاییز و زمستان 1389 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023