بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دولتی شهرستان اهواز)

نویسندگان

سید عبدالحسین نبوی

چکیده

مقاله حاضر تلاشی در جهت مطالعه نابرابری جنسیّتی در سازمان های دولتی ایران با تمرکز بر ساختار بوروکراتیک سازمان است. این پژوهش به شیوه پیمایش و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه آن شامل 400 کارمند می باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده از 30 سازمان دولتی در شهرستان اهواز انتخاب گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ زنان در سازمان ها درصد اندکی از نیروی کار را تشکیل داده و در برابر اکثریت مردان در اقلیت می باشند. تفاوت میان پست های سازمانی برحسب جنس نشانه تفکیک جنسی مشاغل در این سازمان ها است. همچنین زنان در مقایسه با مردان در موقعیت های نابرابری از لحاظ حقوق و فرصت های ارتقاء شغلی، آموزش و ثبات شغلی، شبکه روابط شخصی و تمرکز قدرت در ساختار سازمان قرار دارند. بعلاوه، آنان بیش تر از مردان در سازمان های بوروکراتیک احساس بی قدرتی را تجربه می کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز)

مقاله حاضر تلاشی در جهت مطالعه نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های دولتی ایران با تمرکز بر ساختار بوروکراتیک سازمان است. این پژوهش به شیوه پیمایش و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه آن شامل 400 کارمند می‌باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده از 30 سازمان دولتی در شهرستان اهواز انتخاب گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ زنان در سازمان‌ها درصد اندکی از نیروی کار را تشکیل داده و د...

متن کامل

مطالعه تأثیر ویژگی های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی ازکار کارمندان سازمان های اداری (مطالعه کارمندان سازمان های دولتی شهرستان اهواز)

پژوهش حاضر درصدد مطالعه بوروکراسی و بیگانگی ازکار در سازمان های اداری ایران، به بررسی چگونگی تأثیر ویژگی های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی ازکار کارمندان می پردازد. این پژوهش به شیوه پیمایش و ازطریق پرسش نامه انجام شده و نمونه آن از 30 سازمان دولتی در اهواز و به شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شده است. حجم نمونه شامل 400  کارمند بوده است.  یافته های این مطالعه نشان داد میان ویژگی ها...

متن کامل

الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

این مطالعه درصدد بررسی چگونگی استفاده از اینترنت در سازمان، طی ساعات کاری در بین کارکنان سازمان های دولتی است. با توجه به توسعه فناوری در سازمان­های دولتی و اثرات دوگانه ای که بهره گیری از آن در سازمان ها خواهد داشت و همچنین با توجه به لزوم شناخت سازمان در نحوه بهره گیری از اینترنت جهت سیاست گذاری و مدیریت مناسب سازمان، شناخت انواع رفتارهای بهره گیری در سازمان، از اهمیت خاصی بر خوردار است؛ لذا ...

متن کامل

تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر نامرئی شدن کارکنان با نقش میانجی رهبری منفعلانه (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

سازمان‌های دولتی ایران، به‌رغم داشتن نیروی انسانی مازاد، کارآمدی لازم و توانایی تحقق بخشیدن به مأموریت‌های ذاتی خود را ندارند. به عبارت دیگر، کارکنان نامرئی به پدیدة غالب سازمان‌های دولتی امروز تبدیل شده است. عوامل بسیار در عدم استفادة مؤثر از نیروی انسانی در اختیار سازمان دخیل است که از میان آن‌ها می‌توان به فرهنگ بوروکراتیک و رهبری منفعلانه اشاره کرد. در این پژوهش به بررسی تأثیر فرهنگ بوروکرا...

متن کامل

مطالعه تأثیر ویژگی‌های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی ازکار کارمندان سازمان‌های اداری (مطالعه کارمندان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز)

پژوهش حاضر درصدد مطالعه بوروکراسی و بیگانگی ازکار در سازمان‌های اداری ایران، به بررسی چگونگی تأثیر ویژگی‌های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی ازکار کارمندان می‌پردازد. این پژوهش به شیوه پیمایش و ازطریق پرسش‌نامه انجام شده و نمونه آن از 30 سازمان دولتی در اهواز و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی‌شده انتخاب شده است. حجم نمونه شامل 400  کارمند بوده است.  یافته‌های این مطالعه نشان داد میان ویژگی‌ها...

متن کامل

بررسی ابعاد بوروکراتیک سازمان مدارس دولتی شهر تهران

این مقاله به بررسی میزان تمرکزگرایی ، رسمی سازی و تخصص گرایی ، به عنوان ابعاد ساختارهای بوروکراتیک مدارس دولتی تهران و تعیین ترکیب این ابعاد در ساختار مدارس برای ایجاد سلامت سازمانی بالاتر در آنها انجام گرفته است . بدین منظور ، تعداد 223 مدرسه از میان مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. از میان این مدارس و به روش تصادفی ، 1700 معلم و 3600...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان

ناشر: دانشگاه الزهرا

ISSN

دوره 12

شماره 3 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023