وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات

نویسندگان

علی محمّد میرجلیلی

کمال صحرائی اردکانی

حمیده سادات موسویان

چکیده

وطن از عناوینی است که نزد همة انسان­ها و نیز در ادیان آسمانی و بخصوص، دین مقدّس اسلام مورد توجّه بوده و از قداست و احترام ویژه­ای برخوردار است و در آموزه­های دینی به محبّت و مهرورزی نسبت به آن سفارش فراوان شده است. عشق به وطن، میلی طبیعی است که خداوند در بین مخلوقاتش قرار داده است به گونه­ای که حتّی حیوانات نیز به محلّ زندگی خود گرایش غریزی دارند. دین اسلام این میل را مورد توجّه قرار داده و ترک وطن و مهاجرت از آن را تنها در مواقع و شرایط خاص، مطلوب معرّفی می­کند. از دیدگاه اسلام، وطن گرایی، نباید جنبة افراطی و منفی به خود بگیرد و بالتّبع، موجب تبعیض گردد و انسان ها را تحت عنوان ملیّت های مختلف، از یکدیگر جدا و روابط خصمانهو جنگ های خونینی در بین آنان ایجاد کند. این گونه وطن دوستی در اسلام مذموم است. دانشمندان و مفسّران اسلامی در شرعی بودن حُبّ وطن تردیدی ننموده و با بسیاری از آیات و روایات آن را اثبات کرده­اند. در این مقاله، نظر اسلام پیرامون وطن­دوستی مورد بحث قرار می­گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گردشگری از دیدگاه قرآن و روایات

دین مبین اسلام سیاحت وگردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرارداده و معتقد است هر فضایی که بستر مهاجرت سیاحان با رعایت اصول اخلاقی و قراردادهای بین المللی شود. تمدن ومذهب در آن منطقه محقق شده و محیط آماده رشد وتعالی می­گردد. براین اساس آیات متعددی در خصوص گردشگری مطرح گردیده است که به تحقیق و تدبر در آیات قرآن کریم نیاز دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی گردشگری از دیدگاه قرآن است.جهت انجام پژوهش و گ...

متن کامل

نفقه از دیدگاه قرآن و روایات

نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندی‌های متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق می‌گردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم ...

متن کامل

نفقه از دیدگاه قرآن و روایات

نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندی‌های متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق می‌گردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم ...

متن کامل

راهکارهای جلوگیری از انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات

انحرافات جنسی و مسائل مترتّب بر آن، موضوع پژوهش حاضر می‌باشد. هدف این پژوهش ارائة راهکارهای مقابله با انحرفات جنسی بر مبنای آموزه‌های حیات‌بخش دین مبین اسلام است. در این تحقیق تلاش شده است ضمن جمع‌آوری مطالب به روش کتابخانه‌ای و با تکیه بر روش کیفی، به تحلیل آیات قرآن کریم و روایات پرداخته و راهکارهای مقابله با انحرافات مذکور تبیین و بررسی شود. پژوهش حاضر گویای این مهم است که دین مبین اسلام برای...

متن کامل

حبّ وطن از دیدگاه قرآن وسنّت

این پژوهش پیرامون وطن دوستی و تبیین دیدگاه اسلام درباره جایگاه و اهمیّت علاقه به وطن است. با بررسی متون دینی و منابع تفسیری معتبر به عنوان مهمترین منابع مورد نظر برای استنباط و استخراج دیدگاه اسلام مشخّص می گردد که دین اسلام این اصل فطری را مورد توجّه قرار داده و سفارش به وطن دوستی نموده امّا در عین حال دستور به مهاجرت و ترک وطن در مواقع خاص داده است. با توجّه به کشش درونی انسان به سوی دوست داشتن وط...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
کتاب قیم

ناشر: دانشگاه یزد

ISSN 2251-6026

دوره 2

شماره 5 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023