سنجش نگرش دانشجویان نسبت به خواندن رمان جدی

نویسندگان

محمدرضا جوادی یگانه

مریم کاظمی

چکیده

چکیده: این مقاله با هدف «سنجش نگرش جوانان نسبت به خواندن رمان جدی» در سال تحصیلی 88-87 به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی نمونه 393 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده بودند، انجام و نوشته شد. سنجش نگرش به خواندن رمان با استفاده از نظریه فیش باین و آیزن و بر اساس مطالعه استاکمنز (1999)، و اسکاتن و گلاپر (2002، 2004) انجام شد و مشاهده شد که تمایلات رفتاری (نیتِ خواندن) اکثر پاسخگویان نسبت به خواندن رمان جدی مطلوب بوده است، اما کمتر از نیمی از پاسخگویان به صورت گهگاه و یا اکثر اوقات به خواندن رمان جدی می پردازند. عوامل موثر مهم در نیت خواندن عبارت بود از: نگرش افراد به خواندن رمان جدی، نظر دیگرانِ مهم در انجام رفتار خواندن، درک بیشتری فرد از عوامل بازدارنده یا تسهیل کننده خواندن، تجربه بیشتر فرد از خواندن در گذشته. سایر نتایج تبیینی عبارت بود از: همبستگی متوسطی میان ابعاد شناختی و عاطفی نگرش، هنجار ذهنی و نیت خواندن وجود دارد؛ رابطه بین متغیر رفتار قبلی و نیت خواندن ضعیف است و متغیر کنترلِ رفتاری ادراک شده با هیچ کدام از متغیرهای دیگر رابطه ندارد؛ بین نیت خواندن و رفتار خواندن رمان جدی همبستگی متوسطی وجود دارد؛ متغیرهای هنجار ذهنی، رفتار قبلی و نیت خواندن توانستند رفتار خواندن رمان جدی را پیش بینی کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه‎ریزی دروس معارف اسلامی

در مقاله حاضر هدف پاسخ به این پرسش محوری است که به طورکلی، میزان موفقیت دروس معارف اسلامی در دانشگاهها از نظر دانشجویان چقدر است؟ تعداد 2100 نفر از دانشجویان به‎عنوان گروه نمونه از 36 دانشگاه دولتی (روزانه) و آزاد و از هشت استان کشور با استفاده از روشهای نمونه‎گیری تلفیقی تصادفی و طبقه‎ای انتخاب شدند. نتایج این تحقیق پیمایشی که با روش توصیفی و با استفاده از مقیاس سنجش طیف لیکرت انجام شده است، ...

متن کامل

سنجش نگرش دانشجویان نسبت به موبایل وعوامل اجتماعی موثر برآن

گسترش نسل های جدید گوش های تلفن همراه و خدمات متنوع اپراتورها، موبایل به عنوان یک تکنولوژی ارتباطی قابل دسترس کارکردهای بسیار متنوعی در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، روانی-عاطفی و ابزاری پیدا کرده است. هدف اصلی این تحقیق سنجش نگرشدانشجویان نسبت به موبایل وعوامل اجتماعی موثر برآن است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباط...

انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع انگیزه‌های نماز خواندن بر نحوه بازخورد افراد نسبت به نماز بود. بدین منظور تعداد 1100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته شامل 77 سؤال را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند کسانی که با انگیزه‌ ادای تکلیف شرعی و یا کشف آرامش روانی نماز می‌خواندند در مقایسه با کسانی که برحسب عادت نماز می‌خواندند بازخورد مثبت‌تری نسب...

متن کامل

نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان

. در گزارشهای سازمان ملل آمده است که زنان در مجامع قدرت و تصمیمگیری اقلیت بسیار کوچکی هستند. تعداد نمایندگان زن مجالس قانون گذاری جهان از 5/12 درصد در سال به ۱/ ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۳ کاهش یافته است. در این سال تنها شش تن از سران کشورهای جهان زن بودند و هشت کشور از ۱۸۴ کشور عضو سازمان ملل متحد، یک زن را به نمایندگی دایمی خود در این سازمان منصوب کردند. میزان مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی بسیار پ...

متن کامل

تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

متن کامل

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی

چکیدهروند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است . بدون شک، موفقیت در امرآموزش الکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع آموزش است. یکی از روشهای پ یش بین یاستقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن پیش بینی رفتار ایشان، اطلاع از نگرش آنان نسبت به آنموضوع است، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبتبه آموزش الکترونیکی و ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه نقد ادبی

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

ISSN 1735-000X

دوره 4

شماره 13 2011

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023