تأثیر افتراقی بازخورد اصلاحی بر یادگیری جملات شرطی و حروف تعریف زبان انگلیسی در زبان آموزان

نویسندگان

اسمعیل علی سلیمی

چکیده

این مطالعه به مقایسة تأثیر دو نوع بازخورد مکتوب صورت محور (بازخورد اصلاحی مستقیم و توضیحات فرازبانی که به کل کلاس داده می شود) بر صحت و درستی به کار بردن جملة شرطی نوع سوم و حروف تعریف نامعین توسط زبان آموزان ایرانی می پردازد. در هر دو نوع بازخورد، یک بار فرصت بازنویسی به زبان آموزان داده شد و در بار دیگر چنین فرصتی به آن ها داده نشد. صحت و درستی در نوشتارهای جدید زبان آموزان سنجیده شد. بازخورد، منجر به افرایش صحت و درستی نوشتار در خصوص جملات شرطی غیر واقعی گردید. در این پژوهش نشان داده شد که کارآیی و اثر بخشی بازخورد اصلاحی مستقیم، طولانی مدت تر از توضیحات فرازبانی می باشد. همچنین دادن فرصت برای باز نویسی، تأثیر بازخورد را افزایش داد. در کل، در این مطالعه نشان داده شد که بازخورد اصلاحی مستقیم همراه با دادن فرصت برای بازنویسی، مؤثرترین نوع بازخورد می باشد. نتایج حاکی است چنانچه بازخورد مکتوب صورت محور، دربارة چند ویژگی باشد که پیچیدگی و برجستگی آن ها متفاوت باشد، به احتمال قوی، زبان آموزان بر ساختاری تمرکز خواهند نمود که کمک بیشتری به فهم معنای کلی متن می کند. نتایج همچنین نشان داد که اصلاح مستقیم خطا و اشتباهات زبان آموزان، در رابطه با ساختارهای نحوی پیچیده، سودمندتر از دادن توضیحات فرازبانی در آن خصوص است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر تطبیق سبک یادگیری شناختی با بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی

این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر تطابق سبک‌های یادگیری شناختی (Cognitive Learning Styles) با بازخورد اصلاحی نوشتاری (Written Corrective Feedback) بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی انجام گرفت. برای این منظور، با استفاده از یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون فوری و باتأخیر، 75 فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (English as a Foreign Language) سطح ماقبل میانی به چهار گروه آزمایش...

متن کامل

جملات شرطی رویدادی در زبان فارسی

ساخت‌های شرطی عبارت‌های زبانی متشکل از بندی وابسته و بندی پایه هستند که وقوع پدیده یا وضعیتی را به وقوع پدیده‌ یا وضعیتی دیگر مشروط می‌سازند. در این مقاله با رویکردی کمینه‌گرا بند شرطی در زبان فارسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در روند این بررسی، با استفاده از اصول نظریۀ مرجع‌گزینی و برخی آزمون‌های حذف نشان می‌دهیم که بند شرطی جمله‌‌آغازین به عنوان افزوده به گروه زمان و در مواردی به فرافکن‌های ب...

متن کامل

بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

ارائه بازخورد توصیفی علاوه بر رشد بُعد عقلانی دانش آموز، به جنبه های دیگر رشد، از جمله رشد ابعاد اجتماعی، عاطفی و جسمانی نیز توجه می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول با روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. بدین منظور 50 نفر از دانش آموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول ش...

متن کامل

بررسی ترتیب یادگیری و تاثیر زبان مادری بر یادگیری جملات شرطی توسط فراگیران انگلیسی فارسی زبان

این تحقیق به دنبال مطالعه تاثیر پیچیدگی ساختاری در یادگیری جملات شرطی توسط فراگیران انگلیسی فارسی زبان بوده است ونیز یافتن پاسخی برای این پرسش که با در نظر گرفتن این پیچیدگی ساختاری ، آیا زبان مادری و نیز سطح بسندگی زبان آموزان تاثیری در ترتیب یادگیری این جملات دارد یا خیر؟. در ابتدا ساختار های جملات شرطی در هردو زبان انگلیسی و فارسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین از اصل پیچیدگی افزا...

15 صفحه اول

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

متن کامل

بررسی مشکلات دانشجویان زبان فرانسه در یادگیری حروف تعریف معین، نامعین، ادغامی و مقداری

چکیدهبا توجه با تفاوتهای دستوری میان زبانهای فارسی و فرانسه، به نظر می رسد که زبان آموز ایرانی برای یادگیری نکات گرامری غایب از زبان مادری خویش با مشکلاتی مواجه خواهد شد. مقاله حاضر در صدد است تا به مطالعه این موضوعات بپردازد که آیا حروف تعریف زبان فرانسه به دلیل نبودن در ذهن مخاطب ایرانی، تبدیل به منبع اضطراب و ابهام برای وی خواهند شد و اینکه آیا تسلط در کاربرد حروف تعریف برایش دشوار خوا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
جستارهای زبانی

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

ISSN 2322-3081

دوره 6

شماره شماره 5 (پیاپی 26) 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023