روشی نوین برای مطالعه تغییرات سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی با تغییر دما

نویسندگان

محسن اعیانی

فرهنگ هنرور

رامین شعبانی

چکیده

آآزمون غیرمخرب فراصوتی روشی است توانمند که علاوه بر شناسایی عیوب سطحی و درونی قطعات، قادر است خواص مکانیکی و ساختاری مواد را نیز اندازه گیری کند. یکی از خواص مهم ماده، سرعت صوت (یا فراصوت) در آن ماده است. سرعت صوت نقشی اساسی در بازرسی های غیرمخرب فراصوتی ایفا می کند، به طوری که وجود خطا در اندازه گیری سرعت، موجب ایجاد خطا در اندازه گیری ضخامت می شود. هر چند در دماهای معمولی تغییرات سرعت صوت با دما ناچیز است، ولی در دماهای بالا باید حتماً تاثیر دمای قطعه بر سرعت صوت لحاظ شود. در این مقاله، یک روش تجربی ساده و کم هزینه برای اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی در یک نمونه استوانه ای از جنس فولاد st37 در دمای بالا، ارائه شده است. به منظور محافظت از تراگذار فراصوتی و دور نگه داشتن آن از سطح داغ نمونه از یک موج بر خاص، که برای همین منظور طراحی و ساخته شده است، استفاده می شود. با استفاده از روش فراصوتی عبوری و با بکارگیری این موج بر، تغییرات سرعت امواج فراصوتی در محدوده ی دمایی 160 oc - 40 اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش ها با داده های تئوری مقایسه و عدم قطعیت مقادیر اندازه گیری شده محاسبه شده است. عدم قطعیت سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی، با احتمال %95، به ترتیب m/s 0.01 ±و m/s 0.003 ± بدست آمده است. نتایج آزمایش ها تطابق بسیار خوبی با داده های تئوری دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تغییرات سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی در فلزات با تغییرات دما

در بسیاری از فرایندهای صنعتی اجزایی هستند که در دماهای بالا به کار گرفته می شوند. در بازرسی فراصوتی اطلاع دقیق از سرعت موج نقش کلیدی در صحت اندازه گیری ها دارد. سیستم های بازرسی فراصوتی کنونی با مسائلی همچون مقاومت دمایی پروب ها، جفت کردن پروب ها به قطعه در دمای بالا، و لزوم برداشتن عایق برای دسترسی به سازه مواجهند. استفاده از میله های استوانه ای به منظور قرار دادن پروب در یک محیطی دورتر از سطح...

15 صفحه اول

امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب‌های گیاهی

امروزه از عصاره‌های گیاهی به‌طور گسترده‌ای در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی استفاده می‌شود. نیاز مداوم جامعة بشری به استخراج ترکیبات مؤثر گیاهی سبب انجام پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینة معرفی فرایند استخراجی کارآمدتر و اقتصادی‌تر شده است. برای استخراج ترکیبات فعال گیاهی روش‌های عصاره‌گیری متنوعی وجود دارد. روش‌های سنتی استخراج نظیر روش خیساندن و سوکسله به صرف زمان طولانی و مقدار حلال زیاد نیاز دار...

متن کامل

ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

آزمایش های غیرمخرب قادر به شناسایی عیوب و بررسی خواص قطعه مورد آزمایش بدون ایجاد تغییر در قطعه، می باشند. در پژوهش حاضر از روش بازرسی غیرمخرب امواج فراصوتی برای بررسی فرمول ‏بندی لاستیک استفاده گردید. در این روش زمان بین ارسال و بازتاب امواج صوتی با بسامد بالا اندازه گیری و با کمک آن سرعت انتشار امواج محاسبه می شود. با تغییر درصد عناصر تشکیل دهنده لاستیک خواص فیزیکی و مکانیکی آن تغییر نموده و د...

متن کامل

مدل‏سازی سختی تایرها برپایه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی با استفاده از رگرسیون فرآیند گاوسی

آزمون‌های غیرمخرب، از قابلیت شناسایی عیوب و بررسی خواص قطعه بدون تغییر خواص قطعه، برخوردار می‌باشند. آزمون غیرمخرب فراصوتی در پژوهش‌های بسیاری برای مطالعه ویژگی‌های مختلف مواد از قبیل خواص مکانیکی و ساختاری، مورد استفاده قرار گرفته است. از سرعت انتشار امواج فراصوتی به شکل گسترده‌ای در اندازه‌گیری سختی فلزات استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر برای اولین بار از روش غیرمخرب آزمون فراصوتی برای بررسی سخت...

متن کامل

امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب های گیاهی

امروزه از عصاره­های گیاهی به طور گسترده ای در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی استفاده می­شود. نیاز مداوم جامعة بشری به استخراج ترکیبات مؤثر گیاهی سبب انجام پژوهش­های گسترده ای در زمینة معرفی فرایند استخراجی کارآمدتر و اقتصادی­تر شده است. برای استخراج ترکیبات فعال گیاهی روش­های عصاره­گیری متنوعی وجود دارد. روش­های سنتی استخراج نظیر روش خیساندن و سوکسله به صرف زمان طولانی و مقدار حلال زیاد نیاز دار...

متن کامل

ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

آزمایش های غیرمخرب قادر به شناسایی عیوب و بررسی خواص قطعه مورد آزمایش بدون ایجاد تغییر در قطعه، می باشند. در پژوهش حاضر از روش بازرسی غیرمخرب امواج فراصوتی برای بررسی فرمول ‏بندی لاستیک استفاده گردید. در این روش زمان بین ارسال و بازتاب امواج صوتی با بسامد بالا اندازه گیری و با کمک آن سرعت انتشار امواج محاسبه می شود. با تغییر درصد عناصر تشکیل دهنده لاستیک خواص فیزیکی و مکانیکی آن تغییر نموده و د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مهندسی مکانیک مدرس

ناشر دانشگاه تربیت مدرس

ISSN 1027-5940

دوره 16

شماره 2 2016

copyright © 2015-2021