تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان بندی متوالی

نویسندگان

لاله نصری

عباس بهرام

رسول حمایت طلب

چکیده

مقدمه و هدف: در یادگیری یک مهارت جدید، تمرین بدنی تنها روش کسب یک مهارت تازه نیستند و مدل­های یادگیری مشاهده­ای، یادگیری دامنه­ای از حرکات را تسهیل می­کند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین مشاهده­ایی و ترکیبی بر یادگیری زمان بندی نسبی است. روش شناسی: بدین منظور 60 دانشجوی دختر غیر رشته تربیت بدنی که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل و فاقد تجربه قبلی در تکلیف مورد نظر بودند، از میان 300 دانشجوی دانشجویی غیرتربیت بدنی دانشگاه خوارزمی انتخاب شدند و بر اساس نوع تمرین و نوع بازخورد به طور تصادفی به 4 گروه مشاهده با بازخورد 33 %، مشاهده با بازخورد100%، ترکیبی با بازخورد33% و ترکیبی با باخورد 100% تقسیم شدند. آزمودنی ها یک تکلیف زمانبندی متوالی را که شامل فشردن کلیدهای 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان بندی نسبی بود، انجام دادند. این پژوهش شامل 2 مرحله اکتساب و یادداری است. در مرحله اکتساب گروه مشاهده­ایی با بازخورد 33% و مشاهده­ای با بازخورد 100%، 4 بلوک 12 کوششی از الگویی را مشاهده کردند. دو گروه دیگر که شامل گروه ترکیبی با بازخورد 33% و ترکیبی با بازخورد 100% بودند در این مرحله ابتدا 2 بلوک 12 کوششی مشاهده وسپس 2 بلوک 12کوششی تمرین بدنی اجرا نمودند. آزمودنی ها در مرحله یادداری هر 4 گروه 1 بلوک 12 کوششی از یک تکلیف با حفظ زمانبندی نسبی یکسان با مرحله اکتساب اجرا کردند. یافته ها: برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس یک راهه با اندازه­گیری­های مکرر در مرحله اکتساب و تحلیل عاملی دوراهه2× 2 برای بررسی داده ها در مرحله یادداری استفاده شد. نتایج در مرحله اکتساب تفاوت معنی­داری در اثر اصلی بازخورد(001/0< p ، 868/14 f=) و بلوک(000/0< p ، 265/21 f=) در یادگیری زما ن بندی نسبی وجود دارد و در مرحله یادداری تفاوت معنی داری  و در اثر اصلی بازخورد(007/0< p ، 989/7 f=) و نوع تمرین(008/0< p ، 495/7 f=) در یادگیری زمان بندی نسبی وجود دارد بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، تمرین ترکیبی موجب افزایش یادگیری زمان بندی نسبی و تمرین مشاهده ای موجب کاهش یادگیری زمان بندی نسبی شد، و در نوع بازخورد، بازخورد 100 % موجب کاهش یادگیری زمان بندی نسبی و بازخورد 33 % موجب یادگیری زمان بندی نسبی شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه‌ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی

مقدمه و هدف: در یادگیری یک مهارت جدید، تمرین بدنی تنها روش کسب یک مهارت تازه نیستند و مدل­های یادگیری مشاهده­ای، یادگیری دامنه­ای از حرکات را تسهیل می­کند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین مشاهده­ایی و ترکیبی بر یادگیری زمان‌بندی نسبی است. روش شناسی: بدین منظور 60 دانشجوی دختر غیر رشته تربیت بدنی که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل و فاقد تجربه قبلی د...

متن کامل

اثر نوع تمرین و نوع ارائه بازخورد بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر نوع تمرین (بدنی و مشاهده ای) و نوع بازخورد (خودکنترلی و جفت شده) بر زمان بندی نسبی و مطلق و همچنین مقایسه درصد طلب بازخورد و استراتژی درخواست بازخورد خودکنترلی طی تمرین بدنی و مشاهده ای بود. ??? دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان به طور تصادفی ساده در چهار گروه تمرین بدنی (خودکنترلی و جفت شده) و تمرین مشاهده ای (خودکنترلی و جفت شده) جایگزین شدند. ابزار ...

15 صفحه اول

اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

مقدمه و هدف: شواهد تحقیقاتی پیشنهاد می کنند که کارکرد انگیزشی بازخورد می تواند بر یادگیری اثر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد به کوشش‌های دقیق، غیردقیق، هنجاری مثبت و منفی بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی است. روش شناسی: هفتاد و پنج دانشجوی دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی 467/2 ± 5/22 سال (35 پسر و 40 دختر) به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه بازخورد دق...

متن کامل

مقایسة اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. به منظور اجرای این طرح، 80 آزمودنی داوطلب مرد (با دامنة سنی 23-19 سال) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و ترکیبی (قالبی – تصادفی و تصادفی – قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیف زنجیره ای با برنامة حرکتی تعمیم یافتة متفاوت (تغییر ...

متن کامل

اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

مقدمه و هدف: شواهد تحقیقاتی پیشنهاد می کنند که کارکرد انگیزشی بازخورد می تواند بر یادگیری اثر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد به کوشش های دقیق، غیردقیق، هنجاری مثبت و منفی بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی است. روش شناسی: هفتاد و پنج دانشجوی دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی 467/2 ± 5/22 سال (35 پسر و 40 دختر) به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه بازخورد دق...

متن کامل

مقایسه اثر بازخورد و الگودهی دامنه ای بر یادگیری زمان بندی مطلق و نسبی یک تکلیف زمان بندی متوالی

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی الگودهی دامنه ای و بازخورد دامنه ای بر اجرا و یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی حرکات پا بود. به این منظور 40 دانشجوی سالم داوطلب دانشگاه الزهرا در دامنه سنی 20 تا 24 سال به صورت تصادفی به 4 گروه الگودهی دامنه ای و بازخورد دامنه ای و جفت با هر یک تقسیم شدند. تکلیف شرکت کننده ها پرش جفت پا در خانه های 3، 2، 1 و 8 دستگاه سنجش زمان بندی حرکات پا با حفظ زمان بندی نسبی ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

ناشر دانشگاه مازندران

ISSN 5397-2008

دوره 10

شماره 20 2014

copyright © 2015-2021