شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت گرا

نویسندگان

حسن الوداری

طاهره فیضی

امیرحسین امیرخانی

زینب علی نجفی

چکیده

امروزه سازمان­ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم­ترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده اند.به همین دلیل رقابت زیادی بین سازمان­های مختلف وجود دارد که بتوانند برنامه­ های رفاهی و تسهیلات مناسبی را برای کارکنان فراهم کنند. در این شرایط، شیوه سنتی مدیریت، پاسخگو نیست و به همین علت سازمان­ها باید چهرة رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایت­گری پیش روند. هدف این پژوهش طراحی نمونه سازمان حمایت­گراست. تحقیق حاضر مطالعه­ ای توصیفی، پیمایشی است که 945 تن از کارکنان جمعیت هلال احمر کشور در آن شرکت کرده­اند. این تعداد به شیوه تصادفی انتخاب شدند. داده­ ها به روش نمونه­ یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه­ و تحلیل قرار گرفتند . نتایج تحقیق حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک­شده، عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایت­گرا مرتبط است. همچنین پرداخت­های مناسب، فرصت ارتقا، استقلال در کار، امنیت شغلی ، نبودن فشار نقش و آموزش شغلی نیز با سازمان حمایت­گرا مرتبط­ اند. ارزش­ها و باورهای دینی، همدلی­ سازمانی و مدیریت مشارکتی از جمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان حمایت­گرا هستند. همچنین سازمان حمایت­گرا با پیامدهای فردی نظیر رضایت شغلی و پیامدهای سازمانی همچون تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد، مرتبط است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت‌گرا

امروزه سازمان‌ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده‌اند.به همین دلیل رقابت زیادی بین سازمان‌های مختلف وجود دارد که بتوانند برنامه‌ های رفاهی و تسهیلات مناسبی را برای کارکنان فراهم کنند. در این شرایط، شیوه سنتی مدیریت، پاسخگو نیست و به همین علت سازمان‌ها باید چهرة رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایت‌گری پیش روند....

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا

مربی گری اساساً مفهومی ورزشی و عنوانی جوان در مطالعات سازمان ومدیریت است و سازمانمربیگرا پارادایم جدیدی در یادگیری سازمانی میباشد که ضمن سازگاری با نظریه های جدیدیادگیری مانند توسعه بزرگسالی و سایر روش های یادگیرنده محور حلقه اتصال دو واژه مهم توسعهسرمایه انسانی و یادگیری سازمانی است. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و مطالعات اکتشافی درخصوص مربی گری، عوامل اثرگذار بر ایجاد یک سازمان مربی گرا در ق...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا

مربی گری اساساً مفهومی ورزشی و عنوانی جوان در مطالعات سازمان ومدیریت است و سازمانمربیگرا پارادایم جدیدی در یادگیری سازمانی میباشد که ضمن سازگاری با نظریه های جدیدیادگیری مانند توسعه بزرگسالی و سایر روش های یادگیرنده محور حلقه اتصال دو واژه مهم توسعهسرمایه انسانی و یادگیری سازمانی است. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و مطالعات اکتشافی درخصوص مربی گری، عوامل اثرگذار بر ایجاد یک سازمان مربی گرا در ق...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های دولتی

Today, Enterprise Resource Planning (ERP) systems have emerged as the core of successful information management of organizations. Yet a great number of ERP implementations were failed because organizations consider buying of ERP systems as adequate by itself. Enterprise Resource Planning (ERP) systems are highly complex information systems whose successful implementation is influenced by a larg...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان (erp) در سازمان های دولتی

اکنون نظام برنامه ریزی منابع سازمان1 یا (erp)، عامل اصلی مدیریت موفق اطلاعات در سازمان ها است. اما استقرار بسیاری از نظام های (erp) با شکست مواجه شده است. زیرا مدیران سازمان ها فکر می کنند که صرفاً خرید نظام (erp)، کافی است. نظام های برنامه ریزی منابع سازمان، نظام های اطلاعاتی بسیار پیچیده ای هستند و عوامل بسیاری بر استقرار موفق آنها تأثیر می گذارند. سازمان ها باید از مهمترین عوامل مؤثر در استقر...

متن کامل

شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت‎های خودروساز تجاری)

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان"بررسی موردی شرکت‎های خودرو‎ساز تجاری" انجام شده است. در ابتدا به مطالعه مبانی نظری پرداخته شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، برای محقق این امکان را فراهم آورد تا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص‎های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید. د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مطالعات رفتار سازمانی

ناشر: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

ISSN

دوره 4

شماره 4 (پیاپی 15) 2016

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022