بررسی اثر نفتالن استیک اسید (naa) وآبسیزیک اسید (aba) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (fragaria ananassa cv. selva) و رقم پاروس (fragaria ananassa cv. paros)

نویسندگان

مه لقا قربانلی

مریم رستمی ابوسعیدی

غلامرضا بخشی خانکی

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به طور همزمان روی برخی پارامتر های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی پی ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی پی ام بودند. نمونه ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتایی در محیط هیدرو پونیک هوگلند کشت و هر ده روز یک بار در طی دو ماه با تیمارهای مورد نظر محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که استفاده همزمان از تیمار های اکسین و آبسیزیک اسید روی دو رقم پاروس و سلوا اثر معنی داری در سطح 5 درصد بر افزایش طول میوه نگذاشت، در افزایش قطر به میزان کمی موثر بود ولی در افزایش وزن و تعداد میوه ها اثر معنی داری در رقم سلوا داشت. کاربرد همزمان هورمون ها باعث کاهش معنی دار در مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون شد ولی اثر معنی داری در میزان ویتامین ث (اسیدآسکوربیک) نگذاشت. همچنین طبق نتایج بدست آمده استفاده همزمان از تیمار های اکسین و آبسیزیک اسید روی دو رقم پاروس و سلوا اثر معنی داری بر افزایش میزان مواد جامد محلول نداشت و در مواردی هم باعث کاهش معنی دار در میزان مواد جامد محلول شد. اثر تیمار ها روی افزایش میزان آنتی اکسیدان ها معنی دار بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

متن کامل

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و انواع ریزنمونه بر باززایی و ریزازدیادی توت‌فرنگی تجارتی رقم سلوا (Fragaria × ananassa cv. Selva)

Strawberry (Fragaria× ananassa L.) is an important horticultural product that is highly acceptable because of its desirable taste, flavor, mineral elements, vitamins and secondary metabolites. Conventionally, strawberries are vegetatively propagated by runners arising from axillary buds on the plant crown. Plant propagation through runner produces a limited number of propagules. In the view of ...

متن کامل

بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی اکسیدکربن بالا روی ویژگی های انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria ananassa cv. Selva))

این تحقیق به منظور مطالعه اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته با غلظت بالای گاز دی اکسیدکربن بر ویژگی های انبارمانی میوه توت فرنگی رقم ‘سلوا’ صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پوشش در دو سطح (پلی اتیلن و پلی آمید) و ترکیب گازی در دو سطح (هوا و دو درصد اکسیژن + 15 درصد دی اکسیدکربن + 83 درصد نیتروژن) بودند، نمونه های موجود در هر تیمار ...

متن کامل

اثر کود زیستی EM و اوره بر عملکرد و عناصر غذایی برگ توت فرنگی Fragaria ananassa cv. Paros))

چکیده سابقه و هدف: افزایش مصرف کود‌های شیمیایی به‌منظور افزایش عملکرد محصول می‌تواند به مرور زمان اثرات مخربی بر خاک و محیط زیست داشته باشد و کاهش مصرف این نوع کودها در کشاورزی پایدار ضروری می‌باشد. کود زیستی EM حاوی گونه‌های انتخاب ‌شده از ریزموجوداتی شامل جمعیت‌های غالب باکتری‌های اسیدلاکتیک و مخمر‌ها و تعداد کمی از باکتری‌های فتوسنتز کننده، اکتنومیست‌ها می‌باشد که با یکدیگر سازگارند. این ریز...

متن کامل

بررسی اثر 1- متیل سیکلوپروپن و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva)

این تحقیق به منظور مطالعه اثرات تیمارهوای گرم و 1- متیل سیکلوپروپن به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر بر کیفیت و انبارمانی میوه توت‌فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار گرمایی در دو سطح (دمای اتاق و ?C45 به مدت 3 ساعت) و 1- متیل سیکلوپروپن در 2 سطح (0 و 1 میکرولیتر در لیتر) بودند. نمونه‌های موجود در هر تیمار در سردخانه با دمای صفر...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فیزیولوژی محیطی گیاهی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ISSN 7671-2423

دوره 9

شماره ویژه بهار 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022