رقم جدید بی خار و گل قرمز گلرنگ گل مهر با عملکرد بالا

نویسندگان

امیرحسن امیدی

محمدرضا شهسواری

ابوالقاسم الحانی

بهمن پاسبان اسلام

بصیر صمدی

چکیده

رقم گل مهرحاصل تلاقی بین رقم های گلرنگ زراعیzarghan279 و i.l.111 در منطقه کرج است. این رقم به همراه 19 لاین و رقم به منظور تعیین پایداری و سازگاری، در چهار منطقه کرج، اصفهان، زابل و داراب فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال زراعی (89-1386) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش های مختلف پایداری نشان داد که رقم جدید گل مهر دارای پایداری عمومی خیلی خوب در تمام محیط ها بود و با عملکردی بالا (2862کیلوگرم در هکتار) به عنوان ژنوتیپ مطلوبی شناخته شد. رقم جدید در یک بررسی دو ساله (90-1388) در سه منطقه کرج، داراب و اصفهان برتری خود را با عملکرد 3078 کیلوگرم در هکتار نشان داد. در آزمایش های تحقیقی- تطبیقی رقم گل مهر با تولید دانه2726، 2322 و 2903 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در مناطق قراملک تبریز و دو منطقه استان گلستان شامل بندر ترکمن و آق قلا نسبت به ارقام رایج برتری معنی داری نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رقم جدید بی‌خار و گل قرمز گلرنگ گل‌مهر با عملکرد بالا

رقم گل‌مهر حاصل تلاقی بین رقم‌های گلرنگ زراعیZarghan279 و I.L.111 در منطقه کرج است. این رقم به همراه 19 لاین و رقم به‌ منظور تعیین پایداری و سازگاری، در چهار منطقه کرج، اصفهان، زابل و داراب فارس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال زراعی (89-1386) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش‌های مختلف ‌پایداری نشان داد که رقم جدید گل‌مهر دارای پایداری عمومی خیلی ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغن های خوراکی ، توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار اس ت. از بین دانه های روغنی سازگار با شرایط کشور، گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنش های خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار اس ت . مطالعات اندکی در مورد ژنوتیپ های جدید و پرمحصول گلرنگ صورت گرفته اس ت . گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ از نظر عملکرد دان...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغن های خوراکی ، توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار اس ت. از بین دانه های روغنی سازگار با شرایط کشور، گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنش های خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار اس ت . مطالعات اندکی در مورد ژنوتیپ های جدید و پرمحصول گلرنگ صورت گرفته اس ت . گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ از نظر عملکرد دان...

متن کامل

بررسی وضعیت دگر گشنی گلرنگ در کرج

وضعیت دگرگشنی دریک گیاه نسبت به ارقام ومحیطهای مختلف ممکن است تفاوت کند. در موردچگونگی دگرگشنی گیاه گلرنگ مطالعاتی درآمریکا وهندوستان انجام شده ولی در ایران تاکنون مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته است. انجام اینگونه مطالعات در نواحی مختلف مملکت مفید وبرای کارهای اصلاح گلرنگ لازم است. برای مطالعه وضع دگر گشنی در گلرنگ دو آزمایش بکار رفت. در آزمایش اول سه توده گل قرمز‘ گل سفید‘ گل زرد- گل سفید و...

متن کامل

بررسی تلاقی‌پذیری و هیبریدهای بین گونه ای حاصل از تلاقی گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.) و گلرنگ وحشی (Bieb. Carthamus oxyacantha

علیرغم اینکه گونه وحشی گلرنگ C.oxyacantha مورد مطالعه وسیعی قرار نگرفته است، ولی به نظر می‌رسد منبع ژنتیکی مهمی برای انتقال ژن های مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی به گلرنگ زراعی باشد. برای بهره مندی از این امکان، در این مطالعه تلاقی پذیری بین گلرنگ زراعی C.tinctorius (24x=2n=2) و گلرنگ وحشی C.oxyacantha (24x=2n=2) با استفاده از بررسی‌های مورفولوژی و سیتوژنیک گیاهان هیبرید 1F انجام شد. دو جم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

ناشر: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ISSN 2322-4096

دوره 3

شماره 2 2014

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023