× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a contrastive analysis of sports headlines in two english newspapers

نویسندگان

ali roohani

maryam esmaeili

چکیده

it holds true that a flourishing fieldof contrastive rhetoric (cr) research has begun to address theway various text types and/or genres may differ across culturesand languages (corner, 1996).  very much in line withthis development, this study was an attempt to characterizethe linguistic structures of headlines in the sports section of 2 english newspapers: one non-iranian (the times) and one iranian (tehran times). the content analysis was based on a 3-week corpus of the headlines. the variability of syntactic and lexical features of the sample headlines in both newspapers was analyzed contrastively. the results of the qualitative and quantitative analyses of syntactic and lexical features indicated that the sports headlines of both newspapers were similar in using type of verb (dynamic and stative), headline types (verbal and nominal), voice (passive and active), tense (simple past, present, progressive, and future), and functional types (statement, question, and command), but significantly different in their quantitative use of headline types by predications (simple, complex, and compound). besides, quantitative differences were observed in the type of modifications (premodification/postmodification), type of nouns (proper, common, and acronym) and exclamation type of headlines. the pedagogical implications of the study have been offered.

جستجوی کلمه کلیدی

headlines
newspapers
syntactic and lexical features

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

It holds true that a flourishing fieldof Contrastive Rhetoric (CR) research has begun to address theway various text types and/or genres may differ across culturesand languages (Corner, 1996).  Very much in line withthis development, this study was an attempt to characterizethe linguistic structures of headlines in the sports section of 2 English newspapers: one non-Iranian (The Times) and one ...

این پایان نامه به بررسی و مقایسه دو موضوع مطابقه میان فعل و فاعل (از نظر شخص و مشار) و هسته عبارت در دو زبان انگلیسی و آذربایجانی می پردازد. اول رابطه دستوری مطابقه مورد بررسی قرار می گیرد. مطابقه به این معناست که فعل مفرد به همراه فاعل مفرد و فعل جمع به همراه فاعل جمع می آید. در انگلیسی تمام افعال، بجز فعل بودن (to be) از نظر شمار با فاعلشان فقط در سوم شخص مفرد و در زمان حال مطابقت نشان میدهند...

با توجه به جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت ها و مسئولان آموزش و پرورش در سراسر جهان در حال حاضر احساس نیاز به ایجاد موقعیتی برای کودکان جهت یاد گیری زبان انگلیسی درسنین پایین در مدارس دو زبانه می کنند، تحقیق حاضر با استفاده از مدل swot (قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها) سعی در ارزیابی مدرسه ای دو زبانه در ایران را دارد. جهت انجام این تحقیق در م...

This contrastive study was conducted to contrastively analyze English and Farsi newspaper opinion columns in terms of the frequency of different types of stance markers.60 newspaper opinion columns (30 written in English and 30 written in Farsi) from 10 wide spread newspapers published in the United States and Iran in 2015 were analyzed. Hyland’s (2005) model of stance markers (hedges, boosters...

کارشناسان "بررسی مقابله ای نوشتار" در زبان های مختلف بر این باورند که زبان و فرهنگ مبدأ بر نحوه ی نگارش نویسندگان در زبان دوم تاثیر گذار است. درخواست نامه های شغلی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. بر پایه ی اصول بررسی "ژانر" یا "نوع" قادر خواهیم بود به بینشی در زمینه ی یک "ژانر" یا "نوع" خاص مانند درخواست نامه های شغلی دست یابیم. علیرغم مطالعات متعدد در زمینه ی جنبه های گوناگون "بررسی نوع" و ...

deposite the different criticisms on contrastive analysis it has been proved that the results of it(when processed)can be usuful in a tefl environment,specially at the level of phonology.this study is an attempt to compare and contrast the sound systems of kurdish and english for pedagogical aims. the consonants,vowels,stress and intonation of the twolanguages are described by the same model-ta...