بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشوندة روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ کردن عمیق

نویسندگان

پروین شرایعی

رضا فرهوش

هاشم پورآذرنگ

محمدحسین حداد خداپرست

چکیده

در این تحقیق تأثیر‏ پیش­تیمارهای قبل از سرخ کردن (بلانچینگ در آب 85 درجة سلسیوس حاوی 5/0درصد کلریدکلسیم به مدت 6 دقیقه و سپس فرو بردن در محلول 1 درصد کربوکسی­متیل­سلولز، بلانچینگ در آب 85 درجة سلسیوس حاوی 5/0 درصد کلریدکلسیم به مدت 6 دقیقه و سپس فرو بردن در محلول 2 درصد ثعلب و تیمار شاهد) و همچنین تأثیر‏ نوع روغن (روغن کانولا، روغن کانولا حاوی 1/0 درصد روغن مغز بنه (bko))، روغن کانولا حاوی 100 پی­پی­ام آنتی­اکسیدان سنتزی ترسیوبوتیل­هیدروکینون (tbhq)، و روغن کانولا حاوی 100 پی­پی­ام مواد صابونی­­ناشوندة روغن مغز بنه (ufb) بر سینتیک دفع رطوبت و جذب روغن خلال سیب­زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق مطالعه شد.  نتایج نشان می­دهد که میزان دفع رطوبت و جذب روغن با افزایش زمان سرخ کردن افزایش می­یابد (ضریب تبیین بیش از 91/0).  روغن حاوی ترکیبات آنتی­اکسیدانی باعث کاهش دفع رطوبت و جذب روغن می­شود و کارآیی روغن مغز بنه و مواد صابونی­­ناشوندة آن معادل کارآیی آنتی­اکسیدان سنتزی قدرتمند ترسیوبوتیل­هیدروکینون است.  پیش­تیمارهای قبل از فرآیند باعث کاهش دفع رطوبت و جذب روغن می­شوند و کارآیی صمغ کربوکسی­متیل­سلولز نسبت به ورود روغن و خروج رطوبت از کارآیی صمغ ثعلب بیشتر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشونده روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ کردن عمیق

در این تحقیق تأثیر‏ پیش­تیمارهای قبل از سرخ کردن (بلانچینگ در آب 85 درجه سلسیوس حاوی 5/0درصد کلریدکلسیم به مدت 6 دقیقه و سپس فرو بردن در محلول 1 درصد کربوکسی­متیل­سلولز، بلانچینگ در آب 85 درجه سلسیوس حاوی 5/0 درصد کلریدکلسیم به مدت 6 دقیقه و سپس فرو بردن در محلول 2 درصد ثعلب و تیمار شاهد) و همچنین تأثیر‏ نوع روغن (روغن کانولا، روغن کانولا حاوی 1/0 درصد روغن مغز بنه (bko))، روغن کانولا حاوی 100 ...

متن کامل

بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق

در این تحقیق تأثیر‏ پیش­تیمارهای قبل از سرخ کردن (بلانچینگ در آب 85 درجة سلسیوس حاوی 5/0درصد کلریدکلسیم به مدت 6 دقیقه و سپس فرو بردن در محلول 1 درصد کربوکسی­متیل­سلولز، بلانچینگ در آب 85 درجة سلسیوس حاوی 5/0 درصد کلریدکلسیم به مدت 6 دقیقه و سپس فرو بردن در محلول 2 درصد ثعلب و تیمار شاهد) و همچنین تأثیر‏ نوع روغن (روغن کانولا، روغن کانولا حاوی 1/0 درصد روغن مغز بنه (BKO))، روغن کانولا حاوی 100 ...

متن کامل

بررسی تاثیر روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشونده آن در مقایسه با پوشش‌های مختلف بر میزان جذب روغن خلال سیب‌زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

با توجه به تمایل روز افزون مصرف کنندگان به فراورده­های کم چرب، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پوشش­های هیدروکلوئیدی کربوکسی متیل سلولز، تراگاکانت و ثعلب در دو غلظت 3/0 و 7/0 درصد بر میزان جذب روغن خلال­های سیب زمینی طی سرخ کردن (دمای 170 درجه سانتیگراد) در روغن کانولای بدون آنتی اکسیدان، روغن کانولای حاوی 1/0 درصد مغز بنه و روغن کانولای حاوی 100 میلی گرم در لیتر مواد صابونی­ناشونده مغز بنه بود. نت...

متن کامل

بررسی تاثیر روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشونده آن در مقایسه با پوشش های مختلف بر میزان جذب روغن خلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

با توجه به تمایل روز افزون مصرف کنندگان به فراورده­های کم چرب، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پوشش­های هیدروکلوئیدی کربوکسی متیل سلولز، تراگاکانت و ثعلب در دو غلظت 3/0 و 7/0 درصد بر میزان جذب روغن خلال­های سیب زمینی طی سرخ کردن (دمای 170 درجه سانتیگراد) در روغن کانولای بدون آنتی اکسیدان، روغن کانولای حاوی 1/0 درصد مغز بنه و روغن کانولای حاوی 100 میلی گرم در لیتر مواد صابونی­ناشونده مغز بنه بود. نت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات مهندسی کشاورزی

ناشر: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ISSN 1735-5672

دوره 14

شماره 3 2013

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023