بررسی خصوصیات بیولوژیکی (syn. uncinula necator) erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

نویسندگان

حسین کربلائی خیاوی

حاجی شیخلینسکی

اسداله بابای اهری

چکیده

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت میسلیوم در درون جوانه های آلوده و در حال خواب انگور زمستان گذرانی می کند که با مطالعات دقیق هیستوپاتولوژیکی وجود میسلیوم در درون جوانه های در حال خواب به اثبات رسید. نتایج بدست آمده نشان داد که پس از شروع فعالیت رویشی گیاه، اگر به مدت 4 روز میانگین دما بین 19– 16 درجه سلسیوس و میانگین رطوبت نسبی بیش از 50 درصد باشد قارچ عامل بیماری رشد و فعالیت خود را آغاز می کند. دمای مناسب برای رشد و اسپورزایی این قارچ 25-20 درجه سلسیوس به همراه رطوبت نسبی 100– 40 درصد و نور ضعیف است. نخستین کنیدی های قارچ عامل بیماری در مرحله 5 تا 6 برگی و دراز شدن گل آذین ها توسط لام های تله ای به دام افتادند. اولین  کلنی های بیماری در مرحله تشکیل میوه و حبه کوچک ظاهر شدند. کاسموتسیوم های قارچ عامل بیماری در آخر فصل رویش به وفور روی برگ ها، دمبرگ ها و شاخه ها تشکیل ولی کلیه کلیستوتسیوم ها در طول زمستان از بین رفتند. در این پژوهش بیماری زایی آسکوسپورهای قارچ عامل بیماری روی برگ های جوان انگور به اثبات نرسید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور Erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

رهاشدن وجوانه زنی آسکوسپورهای U.necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور با نگهداری برگ های انگور حامل کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری در حرارتهای20 و4 درجه سانتیگراد و شرایط رطوبتی نیمه خشک و خشک پس از 20،80 ،120،150 و 180 روز به تفکیک اندازه گیری شدند. همچنین ا ثردرجه حرارت‌های 35-0 درجه سانتیگراد پس از 24 ساعت در رهاشدن آسکوسپورها و میزان رها شدن آسکوسپورها دردوره زمانی 168-0 ساعت درشرایط رطوب...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور Uncinula necator در منطقه مشکین‎شهر

     بیماری سفیدک سطحی انگور ناشی از قارچ   Uncinula ncator از  لحاظ اقتصادی یکی از مهم‎ترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران  به شمار می­رود. این بیماری در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان‎ها وارد می­سازد. به منظور ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری سفیدک سطحی مو آزمایشی در سال­های 1386 و 1387 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

اثر دما و رطوبت در جوانه زنی آسکوسپور و کنیدیوم Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی مو

در این تحقیق اثردما و رطوبت برجوانه زنی آسکوسپور وکنیدیوم قارچUncinula necator (Schw.) Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که آسکوسپورها در طیف دمایی 5 -30 درجة سانتیگراد بر روی لام میکروسکوپی و رطوبت نسبی اشباع قادر به جوانه زنی هستند. بیشترین میزان جوانه زنی( 37% ) آسکوسپورها در 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد و طیف دمایی20-30 درجة سانتیگراد دمای به...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش کشاورزی وتولید پایدار

ناشر: دانشگاه تبریز

ISSN 2008-5141

دوره 24

شماره 2 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023