اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نویسندگان

فرید مسلمی پور

شهرام گلزار ادبی

جابر داودی

محمدعلی کمالی سروستانی

چکیده

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تربوتالین، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، در جیره ی غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/7 و 15ppm (قسمت در میلیون) تربوتالین در کیلوگرم جیره و چهار تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار)، جمعاً 120 قطعه جوجه ی گوشتی نرسویه ی کاب از سن 29 روزگی تا 49 روزگی به اجرا گذاشته شد. اندازه گیری خوراک مصرفی و وزن زنده ی جوجه ها به صورت هفتگی انجام  گرفت. در پایان دوره ی آزمایش از هر تیمار 20 قطعه جوجه به طور تصادفی برای خونگیری و هشت قطعه جوجه برای تجزیه ی لاشه انتخاب شدند. فراسنجه های خونی با روش های اسپکتروفتومتری و هورمون ها به روش رادیوایمیونواسی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تربوتالین در سطح پایین بر روی افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت (05/0>p). افزودن سطح پایین تربوتالین به جیره سبب افزایش وزن لاشه، نسبت وزن لاشه به وزن زنده، وزن سینه و وزن ران به ترتیب به میزان 2/10، 22/5، 41/3 و 81/4 درصد و کاهش چربی شکمی به میزان 8/22 درصد نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>p). همچنین، افزودن تربوتالین در جیره ی جوجه ها سبب افزایش معنی داری در درصد پروتئین سینه و ران و نیز کاهش درصد چربی سینه نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>p). استفاده از هر دو سطح تربوتالین در جیره ی جوجه ها باعث افزایش معنی داری در سطوح گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و تیروکسین خون شد (05/0>p)، در صورتی که سطوح انسولین، ازت اوره ای و اسید اوریک خون را کاهش داد (05/0>p). استفاده از تربوتالین اثر معنی داری بر سطوح اسیدهای آمینه آلانین و گلوتامین و آنزیم های کراتین کیناز و آسپارتات آمینوترانسفراز خون جوجه ها نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش می توان نتیجه گرفت که استفاده از تربوتالین بویژه سطح ppm 5/7 در کیلوگرم جیره ی جوجه های گوشتی باعث افزایش عملکرد و کیفیت لاشه می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens . 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each replicate for 42 days. The dietary treatments consisted...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش دا...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثر  بذر گیاه دارویی خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار  از 0 تا 42 روزگی  انجام شد. جیره­های آزمایشی شامل شاهد (جیره بدون استفاده از بذر خارمریم) و سطوح 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد بذر خارمریم بود. در پایان دوره آزمایش دو پرنده از هر تکرار جهت بررسی قسمت­های مختلف لاشه و...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف سیاه دانه و پروتئین جیره بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه ‏های خونی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف سیاه دانه در دو سطح پروتئین بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی انجام شد. تعداد 336 قطعه جوجه یکروزه تعیین جنسیت نشده سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 با 6 تیمار (3 سطح سیاه دانه (صفر، 1 و 2 درصد) در دو سطح پروتئین (پروتئین متعادل و کم پروتئین))، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند....

متن کامل

اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

در این تحقیق اثر عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی مداوم مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش با استفاده از 300 قطعه جوجه­ گوشتی سویه کاب در قالب طرح کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2× 2  با 4 تیمار و 5 تکرار با 15 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز به مورد اجرا گذاشته شد. تیمار­ها شامل گروه 1- عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی، 2- عادت­...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)

ناشر: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

ISSN 2423-5407

دوره 24

شماره 2 2011

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023