مقایسه اثرات داروهای ضد کوکسیدیایی مادورامایسین و سالینومایسین برفراوانی اووسیست ها دفع شده و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

نویسندگان

حمید رضا عزیزی

محمد زمانی احمدمحمودی

رسول فتاحی

محسن رشیدی

احسان الله صادقی ده صحرایی

چکیده

برای مقایسه تاثیر داروهای کوکسیدیواستات سالینومایسین و مادورامایسین بر میزان دفع اووسیست وعملکرد تولید جوجه های گوشتی  ١٨٠ قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه 308 ross انتخاب و به ٤ گروه تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر ٣ زیر گروه تکرار ١٥ قطعه ای بود.گروه های درمانی 1و2 به ترتیب به عنوان گروه های دریافت کننده maduramicin و salynomycin و گروه های3و4 بترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گرفته شد. گروه تحت درمان یک و دو از روز اول تا سه روز قبل از خاتمه آزمایش (سن ٤٣ روزگی) به ترتیب از داروی maduramicin و salinomycin همراه با غذا دریافت می کردند. جوجه های تمام گروه ها به غیر از گروه کنترل منفی (گروه 4) از راه دهان و با مقدار ٥/٠ میلی لیتر از سوسپانسیون حاوی مخلوطی از اووسیت های چهارگانه آیمریائی شایع در ایران شامل اووسیست eimeria acervulina، e.maxima، e.necatrix و e.tenella مورد تلقیح قرار گرفتند. تعداد اووسیست دفع شده در هر گرم مدفوع  از 7 تا 16روز پس از تلقیح مورد شمارش قرار گرفت. به منظور ارزیابی شاخص های تولید نیز تمام جوجه های هر تکرار و غذای مصرفی در هر گروه تکرار به طور هفتگی توزین شد و میزان افزایش وزن، غذای خورده شده و ضریب تبدیل غذائی(fcr) و تلفات در هر تکرار و گروه محاسبه شد و در جداول مخصوص ثبت گردید. نتایج حاصله نشان داد که مصرف داروی کوکسیدیواستات بطور قابل ملاحضه ای باعث کاهش دفع اووسیست (مخصوصاً maduramicin) در هر گرم مدفوع(o.p.g) گردیده است (05/0>p). اثر maduramicin بر افزایش  وزن و افزایش میزان خوراک مصرفی نسبت به salinomycin مشهود بود و در برخی هفته ها معنی دار شد. (05/0>p) اختلاف میان دو دارو در کاهش میزان تلفات معنی دار نبود (05/0

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی

 مقدمه و هدف: کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماری های طیور در سراسر جهان است که توسط تک یاخته ای از جنس ایمریا ایجاد می شود. در صنعت مرغداری های متراکم و صنعتی به شکل امروزی، کوکسیدیوز نیز به عنوان یکی از بیماری‌های مهم از نظر اقتصادی شناخته می شود. اعداد و ارقام حاصل از این خسارت در سراسر جهان رقمی نزدیک به 900 میلیون تا یک میلیارد دلار می باشد. با توجه به خسارات اقتصادی سنگین دراین مطالعه به...

متن کامل

تاثیر بتائین بر میزان کارایی سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا به عفونت کوکسیدیایی تجربی

هدف: بررسی اثر استفاده از بتایین بر میزان کارایی داروی ضدکوکسیدی سالینومایسین در جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوزماکیان. طرح آزمایشی: طرح آماری کاملا تصادفی با تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2. حیوانات: 480 قطعه جوجه گوشتی یکروزه جنس نرازسویه تجاری Ross 308. روش: جوجه های مورد آزمایش بطور تصادفی به چهار تیمار تقسیم شدند و با جیره های غذایی حاوی دو سطح سالینومایسین (صفر و ppm 66) و د...

متن کامل

تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی

هدف : تعیین اثر بتایین بر عملکرد و میزان دفع اووسیست در جوجه‌های گوشتی مبتلا به بیماری کوکسیدیوز. طرح : آزمایش فاکتوریل (4×2) در قالب طرح کاملا تصادفی حیوانات: سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نرسویه راس. روش : سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس به 8 تیمار آزمایشی تقسیم شدند طرح شامل چهار سطح بتایین (صفر 05/0، 10/0 و 15/0 درصد) و دو سطح سالینومایسین (0 , 66ppm) با 3 تکرار و 15 قطعه در هر تکرا...

متن کامل

بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی

مقدمه و هدف: کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماری های طیور در سراسر جهان است که توسط تک یاخته ای از جنس ایمریا ایجاد می شود. در صنعت مرغداری های متراکم و صنعتی به شکل امروزی، کوکسیدیوز نیز به عنوان یکی از بیماری های مهم از نظر اقتصادی شناخته می شود. اعداد و ارقام حاصل از این خسارت در سراسر جهان رقمی نزدیک به 900 میلیون تا یک میلیارد دلار می باشد. با توجه به خسارات اقتصادی سنگین دراین مطالعه به بررسی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)

ناشر: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

ISSN 2423-5407

دوره 22

شماره 4 2009

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023