شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان

نویسندگان

حسین علایی

فاطمه رستمی

چکیده

بیماری بوته­میری خیار از جمله عوامل محدود کننده کشت خیار که باعث خسارت قابل توجهی در گلخانه های تجاری می­شود. به منظور شناسایی عوامل بیماری زا، نمونه برداری و جداسازی عامل بیماری طی سال های 1388 تا 1390 از گلخانه های تجاری خیار در رفسنجان انجام شد. تعداد 23 جدایه پیتیوم با استفاده از محیط کشت انتخابی جداسازی و بیماریزایی جدایه ها روی گیاهچه های خیار ارزیابی و اثبات گردید. شناسایی بیمارگر بر­اساس ریخت شناسی پرگنه، ویژگی­های میکروسکوپی و روش مولکولی انجام شد. بر اساس ویژگی­های میکروسکوپی گونه p. aphanidermatumشناسایی گردید. توالی نوکلئوتیدی دی ان ای ناحیه ترانوبسی شونده داخلی ریبوزومی (rdna-its) جدایه های انتخابی تعیین و به بانک ژن ارسال گردید.جستجوی تشابه با genbank-blast با استفاده از توالی­ ناحیه rdna-its نشان داد کهp. aphanidermatumثبت شده در بانک ژن با شماره ثبت ab355599 شبیه­ترین توالی (بیش از99درصد تشابه) به جدایه به دست آمده می­باشد. شناسایی و ردیابی مولکولی p. aphanidermatum از بافت آلوده بر اساس تکثیر قطعه اختصاصی از ناحیه rdna-its با استفاده از آغازگراختصاصی paph54f/its2 انجام و اختصاصیت و حساسیت آغازگر بررسی شد. نتایج نشان داد که جفت آغازگر مزبور برای ردیابی بیمارگر p. aphanidermatum بسیار اختصاصی و قادر به تکثیر قطعه 200 جفت بازی می­باشد. از طرفی قادر به ردیابی کمتر از fg200 از dna خالص بیمارگر در pcr معمولی می باشد. استفاده از آغازگرطراحی شده زمینه ردیابی p. aphanidermatum از بافت، آلوده را فراهم ­می­نماید و هیچ باندی در تکثیر با dna به دست آمده از بافت خیار سالم دیده نمی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بوته میری خیار: شناسایی، ردیابی مولکولی عامل بیماری و کنترل بیماری با استفاده از روش پیوند

بوته میری خیار ناشی از بیمارگر pythium aphanidermatumمهم ترین عامل پوسیدگی ریشه و طوقه، از جمله عوامل محدود کننده کشت خیار در گلخانه می باشد. در این مطالعه شناسایی بیمارگر بر اساس ویژگی های ظاهری پرگنه و روش مولکولی (تعیین توالی ناحیه rdna-its) انجام شد. جستجوی تشابه با genbank-blast با استفاده از این توالی ها نشان داد که p. aphanidermatum ثبت شده در بانک ژن شبیه ترین توالی (بیش از 99 درصد تشاب...

15 صفحه اول

وقوع Rhizoctonia solani AG2-2 عامل بوته میری آویشن دنایی

طی بازدید‌های به عمل آمده از گلخانه و مزارع کشت شده گیاه دارویی آویشن دناییدر استان لرستان علائمی از قبیل بوته میری، مرگ گیاهچه،پژمردگی و پوسیدگیدرناحیهطوقه وریشه دیده شد. نمونه‌های دارای علائم بیماری جمع آوری و پس از شستشو و ضدعفونی، در محیط PDAکشت شدند. از نمونه‌های بیمار شش جدایه‌ قارچی جداسازی شد که بر اساس اصول کخ، جدایهKa2  قادر به ایجاد پوسیدگی طوقه و ریشه گیاهچه‌های آویشن در شرایط آزمای...

متن کامل

بررسی اثر متقابل شوری و بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri Tucker) در بعضی ارقام خیار

بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri) از بیماری های مهم در منطقه گرمسار و ورامین می باشد. خسارت این بیماری روی خیار تا %25 گزارش شده است. در این مناطق مساله شوری که می تواند سبب اختلالات متابولیکی و جذب آب و مواد غدایی توسط گیاه بشود وجود دارد. خیار گیاهی حساس به شوری است، بنابراین تنش ناشی از شوری می تواند سبب حساسیت بیشتر گیاه به بیماری بوته میری بشود. سطوح مختلف شوری )شاهد بدون آل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
بیماریهای گیاهی

ناشر: انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

ISSN 2774-0006

دوره 48

شماره 3 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023