ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون اکوتیپ های یونجه (medicago sativa l.)با نشانگرهای rapd

نویسندگان

حسن منیری فر

احمد رزبان

مصطفی ولیزاده

جلال صبا

شهین نوع پرور

چکیده

در این بررسی تنوع ژنتیکی در 30 اکوتیپ یونجه ایرانی جمع آوری شده از منطقه شمال غرب کشور با استفاده از نشانگرهای rapd ارزیابی شد. استخراج dna در ۳۰ نمونه از هر اکوتیپ انجام شد. ده آغازگر از 30 آغازگر تصادفی ارزیابی شده، مجموعاً 78 نوار چند شکل ایجاد کردند و تعداد نوارهای چند شکل از 36 نوار تا 68 نوار متفاوت بود. بیشترین میانگین سطح تنوع ژنتیکی براساس شاخص های نی و شانون در اکوتیپ ورزقان - جوشین مشاهده شد و کمترین آن متعلق به اکوتیپ تبریز- اسپره خون بود. بیشترین فاصله ژنتیــکی fst بین اکوتیپ هــای مـرند- زنوزق و بستان آباد- باش کند و کمترین آن مربوط به اکوتیپ های ورزقان- جوشین و ورزقان – الهرد بود که این نتایج با فواصل جغرافیایی مناطق مورد کشت اکوتیپ های فوق مطابقت نشان داد. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 63/34 درصد از تنوع کل مربوط به تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ ها و 37/65 درصد مربوط به تنوع ژنتیکی درون اکوتیپ ها می باشد که حاکی از تنوع قابل ملاحظه و وجود پتانسیل عظیم ژنتیکی برای کارهای اصلاحی آتی می باشد. تجزیه خوشه ای 30 اکوتیپ یونجه را در 4 خوشه دسته بندی نمود. اکوتیپ بستان آباد- باش کند به صورت انفرادی در یک گروه مستقل قرار گرفت. این اکوتیپ از نظر ویژگی های اقلیمی منطقه مورد کشت نیز متفاوت از سایراکوتیپ ها بود به­طوری که ارتفاع منطقه جمع آوری2400 متر و در اقلیم بسیار سرد واقع شده است و جزو اکوتیپ های متحمل به سرما می باشد. به نظر می رسد ارتفاع ناحیه جغرافیایی اکوتیپ ها دارای بیشترین سهم در تاثیرگذاری برروی ساختار ژنتیکی آن­ها بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ های یونجه (medicago sativa)ایران

در این مطالعه 81 اکوتیپ یونجه نواحی مختلف ایران از لحاظ صفات فنوتیپی مورد ارزیابی قرار گرفت. تنوع بالایی بین اکوتیپ ها در صفات مورد ارزیابی مشاهده گردید. نتایج ضرایب همبستگی میان صفات نشان داد که نقش ساقه در عملکرد علوفه یونجه مهم تر از برگ می باشد. همچنین نسبت برگ به ساقه و عملکرد علوفه تر همبستگی معنی دار و منفی داشت، بنابراین موثرترین جزء روی کمیت علوفه، ارتفاع بوته و وزن ساقه است. بر اساس ن...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنت کیی و فنوتیپی در هشت جمعیت مختلف یونجه زراعی طرح ریزی شد. سیزده صفت مورفولوژیکو زراعی روی این جمعیتها اندازه گیری شد. این صفات شامل ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل برگ، وزن تر کل، وزن خشک کل، وزن تر برگ، وزنخشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقه، نسبت تعداد برگ به تعداد ساقه، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقهو نسبت وزن خشک کل به وزن ت...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

تنوع ژنتیکی اساس مطالعات اصلاحی در بسیاری از گونه‌های گیاهی است و یکی از مهمترین شاخصها جهت انتخاب والدین می        باشد. هدف از این آزمایش، بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه یونجه‌های دائمی با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و شیمیایی می‌باشد. صفات ریخت‌شناسی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن تر بوته، عملکرد وزن خشک بوته، نسبت وزن خشک برگ به عملکرد وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه در 1...

متن کامل

ارزیابی برخی ارقام و اکوتیپ های یونجه (.Medicago sativa L) از نظر صفات زراعی، مورفولوﮋیکی وکیفی

به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام و اکوتیپ‌های یونجه ایرانی و خارجی 12 رقم و اکوتیپ یونجه در آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به مدت دو سال (1395-1396) ارزیابی شدند. نتایج حاصل نشان داد که تفاوت معنی‌داری برای عملکرد علوفه، صفات زراعی شامل ارتفاع بوته، سرعت رشد مجدد و تعداد ساقه در هر گیاه و همچنین کیفیت علوفه شامل...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ های یونجه زراعی (medicago sativa l.) نواحی مرکزی و شرقی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

در این آزمایش، 33 توده یونجه زراعی از نواحی مرکزی و شرقی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفتند. دی. ان. ای ژنومی استخراج شده از نمونه های گیاهی، با 10 جفت آغازگر ریزماهواره، تحت واکش زنجیره ای پلیمراز قرار گرفته و محصولات این واکنش ها روی ژل پلی اکریلامید واسرشته ساز، الکتروفورز شدند. در مجموع، 62 نوار نمره دهی شده و 52 نوار متفاوت با متوسط پنج نوار در هر لوکوس شناسا...

متن کامل

ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ‌های یونجه ‌ (Medicago sativa)ایران

در این مطالعه 81 اکوتیپ یونجه نواحی مختلف ایران از لحاظ صفات فنوتیپی مورد ارزیابی قرار گرفت. تنوع بالایی بین اکوتیپ‌ها در صفات مورد ارزیابی مشاهده گردید. نتایج ضرایب همبستگی میان صفات نشان داد که نقش ساقه در عملکرد علوفه یونجه مهم‌تر از برگ می‌باشد. همچنین نسبت برگ به ساقه و عملکرد علوفه تر همبستگی معنی‌دار و منفی داشت، بنابراین موثرترین جزء روی کمیت علوفه، ارتفاع بوته و وزن ساقه است. بر اساس ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا

ISSN 1735-7446

دوره 1

شماره 2 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023