شیرین اربابیان

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ‏

[ 1 ] - ارزیابی اثر نوسان‌های نرخ ارز حقیقی بر صادرات خدمات فنی مهندسی ایران

صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یک عنصر مهم برای جذب منابع بین‌المللی است. این متغیر تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان کشورها است و نوسان‌های نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در این زمینه است. این پژوهش به ارزیابی تأثیر نوسان‌های نرخ ارز حقیقی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی بین ایران و شرکای تجاری در چارجوب الگوی جاذبه می‌پردازد و از داده‌های تابلویی 15 کشور شریک اصلی تجاری ایران طی دوره 20...