ابوالفضل عزیزیان

عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

[ 1 ] - بررسی اثر الکل‌های زنجیره‌بلند کاهنده تبخیر آب بر فلوتاسیون مس

بیش از 80 درصد آب مورد استفاده در فرایند فلوتاسیون معدن مس سرچشمه، از آب برگشتی سد رسوب‌گیر تأمین می‌گردد. با توجه به معضل کمبود آب در شرایط فعلی، تبخیر نیز مهم‌ترین عامل عمده تلفات از این منبع مهم محسوب می‌گردد. در تحقیق حاضر دو ماده شیمیایی شامل الکل‌های زنجیره‌بلند هگزادکانول و اکتادکانول معرفی گردیده است. این مواد در کاهش تبخیر از مخازن روباز آبی معدن که تأمین‌کننده بخش عمده آب مدار فلوتاسی...

[ 2 ] - Maize response to water, salinity and nitrogen levels: yield-water relation, water-use efficiency and water uptake reduction function

Water, salinity and nitrogen are the major factors affecting maize production in arid and semi-arid areas. The objectives of this study were to investigate the effects of different water, salinity and nitrogen levels on yield-water relationships, water use, water productivity (WP), water use efficiency (WUE) and water uptake reduction function by maize hybrid SC-704 in a semi-arid area and ...

[ 3 ] - Maize response to different water, salinity and nitrogen levels: agronomic behavior

Soil water, salinity and nitrogen content are three major factors affecting crop production in arid and semi-arid areas. This study was performed in two years of 2009 and 2010 in a semi-arid area in order to investigate the effects of irrigation water quantity (as main plot), quality (saline water, as sub-plot), nitrogen fertilizer (as sub-sub plot) and their interactions on growth and yiel...

[ 4 ] - Maize response to water, salinity and nitrogen levels: physiological growth parameters and gas exchange

A split-split-plot design with three replications in two years of 2009 and 2010 was conducted to investigate the effect of different levels of irrigation water (main plot), salinity of irrigation water (sub-plot) and nitrogen fertilizer rate (sub-subplot) on maize growth rate and gas exchange. Irrigation treatments were I1 (1.0 crop evapotranspiration (ETc)+0.25ETc as leaching), I2 (0.75I1)...

[ 5 ] - Maize response to water, salinity and nitrogen levels: soil and plant ions accumulation

In the present study, some nutritional imbalances, specific ion toxicity and yield-ion concentration relationships in maize under water, nitrogen (N) and salinity stresses were assessed. Effect of different levels of irrigation water (I1=1.0ETc+0.25ETc as leaching, I2 =0.75I1 and I3 =0.5I1) as main plot, salinity of irrigation water (S1=0.6, S2= 2.0 and S3=4.0 dS m-1) as sub-plot and N fertiliz...