ابوالفضل عزیزیان

استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

[ 1 ] - ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه کن

شناخت دگرگونی­‌های اقلیمی و رفتار آن‌ها در دوره‌های آتی و اثرات آن‌ها در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در منابع آب در برنامه‌ریزی­‌های کلان و استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه کن است. برای این منظور ابتدا شبیه‌­سازی متغیرهای دما و بارش به‌وسیله داده­‌های مدل بزرگ مقیاس HadCM3 تحت سناریوی A2 و مدل ریزمقیاس­گردانی SDSM صورت گرفت....

[ 2 ] - Modification of a maize simulation model under different water, nitrogen and salinity levels

Irrigation, salinity and nitrogen (N) are the three major limiting environmental factors inmaize yield potentials especially in arid and semi-arid regions. An integrated water and N MaizeSimulation Model (MSM) was modified for salinity conditions using 2009-2010 fieldexperiments data in southwest of Iran. Irrigation levels were: I1=1.0ETc+0.25ETc as normalleaching amount, I2=0.75I1 and I3=0.5I1...

[ 3 ] - طراحی و ساخت پوشش فیزیکی فومتالات با استفاده از ضایعات پلیمری به‌منظور کاهش تبخیر از پساب‌های اسیدی

یکی از فراوان‌ترین انواع ضایعات پلیمری، بطری‌های نوشیدنی می‌باشد که درزمینه بازچرخش این مواد اقدامات اساسی انجام‌شده بسیار محدود است. همواره حجم عظیمی از این ضایعات به‌عنوان زباله وارد محیط‌زیست می‌گردد. پژوهش حاضر باهدف کاهش تبخیر از منابع آبی مجتمع مس سرچشمه و همچنین مصرف بهینه ضایعات عظیم این پلیمر انجام شد. به این منظور پوشش فیزیکی شناوری به نام فومتالات طراحی گردید که حاصل تزریق صنعتی پلی‌...

[ 4 ] - Evaluate the performance of SDSM model in different station and predict climate variables for future

According to the fourth report from the IPCC was confirmed climate change and its impacts on drought, floods, health problems and food shortages. Therefore, understanding of how climate change could be important in the management of resources, especially water resources management. Atmosphere-Ocean Global Circulation Models (AOGCM) are tools for predicting the future climate variables and it mu...